پلاك مورد ادعاي خواهان حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه به ثبت نرسيده ليكن پلاك شماره ۱۲۹۸۷ به حكايت پرونده به ثبت رسيده وتحديد حدود نيز گرديده است واظهار نظر دادگاه واجد ايراد قضائي است
تاريخ رسيدگي : ۴/۱۱/۷۱ شماره دادنامه : ۶۸۸/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه بيست ويكم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در ۱۵/۵/۶۹ آقاي غلامرضا دادخواستي به خواسته اعتراض براي كميسيون قانون زمين شهري واحقاق حق خود به طرفيت اداره كل زمين شهري استان يزد بدادگاه حقوقي يك داده وتوضيح داده كه ارثا" مالك پلاك ۹۳۱۴ بخش ۹ يزد كه زمين مزروعي است مي باشد قبلا" متعلق به پدرش بوده در موقع شماره گزاري وضعيت آن كه مزروعي زير كشت بوده مشخص شده لكن پدرش اقدام به ثبت ننموده واخيرا" اداره خوانده اشتباها" آنرا به عنوان زمين موات به ثبت رسانيده وبناحق عليه اينجانب در پرونده كيفري ۶۸/۲۰۶۲ شعبه هشتم شكايت كيفري نموده اند تقاضاي رسيدگي وصدور حكم بر فسخ راي كميسيون قانون اراضي شهري را نموده است وفتوكپي گواهي اداره ثبت را باينكه پلاك ۹۲۱۴ بخش ۹يزد در دفتر توزيع اظهارنامه اين واحد زمين مزروعي معرفي شده ونام مالك آن مشخص نگرديده واخيرا" از طرف آقاي غلامرضا درخواست ثبت شده چون پلاك مورد درخواست در محدوده ۱۲۹۸۷ مورد ادعاي دولت قرار گرفته تاكنون بنام تقاضاي در بالا به ثبت نرسيده ويك برگ استشهاديه نماينده خوانده در جلسه دادرسي اظهار داشته خوانده بدون مجوز قانوني اقدام به تسطيح اراضي موات دولت تحت پلاك ۱۲۹۸۷ بخش ۹ يزد نموده كه بدادسرا اعلام گرديده است ومنتهي براي ۶۹/۸۱۵ گرديده است ودر جلسه ۶/۹/۷۰ دادگاه نماينده اداره خوانده اظهار داشته همانطور كه در نامه اداره ثبت مرقوم گرديده ثبت دولت قطعي شده ومدت اعتراض نيزگذاشته است وتحديد حدود نيز به عمل آمده است واعتراض بآن ننموده است .
۲- خواهان مذكور در تاريخ ۵/۱/۷۰ دادخواستي بطرفيت اداره زمين شهري به خواسته ابطال ثبت پلاك ۱۲۹۸۷ داده وتوضيح داده كه پلاك ۹۲۱۴ بخش ۹ يزد را مالك است كه مزروعي است ودر تصرف پدرش سپس اوبوده ومي باشد كه در آن كشت وزرع مي نمايد ودرخواست ثبت پلاك ۱۲۹۸۷ بنام دولت طوري تنظيم شده كه پلاك ۹۲۱۴ را ملكي اورانيز در بر مي گيرد پرونده در شعبه نهم دادگاه حقوقي ۲ مطرح بوده واداره ثبت در پاسخ دادگاه جريان پرونده ثبتي را ذكر نموده دادگاه با قرار عدم صلاحيت پرونده رابدادگاه حقوقي يك داده اند كه تواما" رسيدگي ودادگاه پس از اصدار قرار معاينه وتحقيق محلي با حضور كارشناس واجراء آن به وصول نظر كارشناس واظهار مشاورنظر بر ابطال ثبت دولت داده اند كه در ۲/۴/۷۱ باداره زمين شهري يزد ابلاغ شده و۷/۴/۷۱ بآن اعتراض نموده كه بدستور دادگاه پرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهدشد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده ودادگاه ولايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
به حكايت پرونده خواهان دو دادخواست تقديم نموده است : ۱- دادخواستي در تاريخ ۱۵/۵/۶۹ به طرفيت اداره كل زمين شهري استان يزد تحت عنوان اعتراض براي كميسيون قانون زمين شهري كه بكلاسه ۶۹/۴۱۶ ثبت وبه شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان يزد ارجاع گرديده ۲- دادخواست ديگري در تاريخ ۵/۱/۷۰ بطرفيت اداره زمين شهري اشكور بخواسته ابطال ثبت پلاك ۱۲۹۸۷ كه بكلاسه ۷۰/۵ ثبت وبه شعبه نهم دادگاه حقوقي يزد ارجاع وسپس حسبت تصميم مورخ ۱۸/۳/۷۰ اين دادگاه جهت رسيدگي توام با پرونده اول به شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد ارسال و در هر صورت تواما" مورد رسيدگي قرار گرفته است . قطع نظر از اينكه شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد در پرونده كلاسه ۶۹/۴۱۶ كه مربوطه باعتراض براي كميسيون بوده نفيا" واثباتا" اظهار نظري نكرده است ودر پرونده دوم ( بدون ثبت كلاسه جديد )در خصوص ابطال ثبت پلاك ۱۲۹۸۷ با كلاسه ۶۹/۴۱۶ رسيدگي واظهار نظر نموده اساسا" نظر براينكه پلاك شماره ۹۲۱۴ بخش ۹ يزد مورد ادعاي خواهان ( باتوجه بلايحه خواهان وارده بشماره ۱۳۳۳۴ –26/12/69 وتصحيح شماره پلاك ) حسب پاسخ اداره ثبت اسناد مربوطه وارده بشماره ۲۶۹ -۱۰/۱/۷۰ به ثبت نرسيده ليكن پلاك شماره ۱۲۹۸۷ بحكايت پرونده به ثبت رسيده وتحديد حدود نيزگرديده است وبا اين كيفيت با توجه به قانون ثبت اسناد واملاك اظهار نظردادگاه واجد ايراد قضائي تشخيص ومستندا" 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوجهت اقدام قانوني بدادگاه اعاده مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *