ملكي كه تفكيك نشده باشد از طريق دادگاه قابليت صدور حكم بر الزام فروشنده به تنظيم سند را ندارد مگراينكه ازطرف خريدار تفكيك آن نيز تقاضاشده و مورد حكم قرارگرفته باشد

به تاريخ ۲۰-۵-۷۷ كلاسه پرونده :۷۷-۲ت ۵۸۲ شماره دادنامه : ۵۶۶
مرجع رسيدگي : شعبه ۲ دادگاه تجديدنظراستان تهران
هيئت شعبه :
تجديدنظرخواه : محمد تقي اقوامي تهران خيابان وحدت اسلامي روبروي اداره آگاهي پلاك ۳۴۱ تعميرگاه وسبا)
تجديدنظرخوانده :الله وردي راحلي تهران خيابان وحدت اسلامي خيابان مختاري غربي كوچه شهيد ضرابي پلاك ۲۲
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره ۱۸۸۵۱۸۸۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي تهران
گردشكار: پس از وصول دادخواست تجديدنظرخواهي به دفتركل محاكم تجديدنظر دادگستري استان تهران ا رجاع به اين شعبه ثبت و به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
(راي دادگاه)
به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۵۱۸۸۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي تهران راي به الزام اللهوردي راحلي گرگري به حضور دردفاتراسناد رسمي و انتقال سند يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم جزء پلاك ثبتي ۲۷و۲۸ فرعي از۴۲۲۷ اصلي به مساحت ۵-۷۱ متر با دريافت مبلغ پنج ميليون ريال باقي مانده ثمن به محمدتقي اقوامي صادر گرديده و همچنين حكم به رد دعوي الله وردي راحلي مبني به ابطال قرارداد مورخه ۲۴-۹-۱۳۷۳صادر گرديده است اللهوردي راحلي به راي صادره مبني بر الزام و رد دعوي ابطال اعتراض و همچنين محمدتقي اقوامي به راي صادره مبني بر پرداخت پنج ميليون ريال باقي مانده ثمن اعتراض و اعلام داشته كه كل ثمن معامله را پرداخت نموده است دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرارداده و درخصوص اعتراض الله وردي راحلي به رد دعوي ابطال قرارداد مورخه ۲۴-۹-۷۳نظر به اين كه تجديدنظرخواه دليلي مبني بر فسخ بيع نامه ارائه ننموده است و اعتراض موثري كه نقض راي صادره را از جهت رد دعوي ابطال ابراز نكرده ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه راي صادره در قسمت فوق عيناً تائيد مي گردد و در خصوص اعتراض الله وردي راحلي به راي الزام به تنظيم رسند رسمي ، نظر به اين كه آپارتمان مورد دعوي تفكيك نگرديده و خواهان تقاضاي تفكيك را ننموده است دعوي به كيفيت مطروح قابليت استماع نداشته و دادگاه راي صادره را در خصوص دعوي الزام نقض و به جهت عدم تفكيك آپارتمان هاي ساخته شده در پلاك ثبتي ۲۷و۲۸فرعي از۴۲۲۷ اصلي قرار و عدم استماع دعوي صادر مي گردد. در خصوص اعتراض محمدتقي اقوامي مبني بر اين كه كل ثمن را پرداخت نموده ا ست با توجه به صدور قرار عدم استماع دعوي الزام تجديدنظرخواهي وي مردود اعلام مي گردد راي صادره قطعي است . ش
رئيس شعبه ۲ دادگاه تجديدنظراستان تهران مستشاردادگاه
داود اميري حيدرفتح الله زاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *