عدم تعلق سرقفلی طبابت

رابطه مالك و مستاجر – حق كسب و پيشه در مورد مطب.

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري.

۳۰۵ شماره ۱۲۸۱۲۷ هفته دادگستري صفحه ۳۱۳۰

عدم تعلق سرقفلی طبابت :

هرگاه پزشك محلي را، صرفا” براي داير كردن مطب، اجاره نمايد آيا حق كسب و پيشه (سرقفلي) به آن محل ، تعلق ميگيرد يا خير؟

عدم تعلق سرقفلی طبابت :

در مورد سئوال فوق ، اداره حقوقي در تاريخ ۱۳۵۱/۰۳/۲۰، بر مبناي نظريه جلسه مورخ ۱۳۵۱۰۲/۱۷ كميسيون مشورتي حقوق مدني و جلسه ۱۳۵۱/۰۳/۱۰ كميسيون مشورتي حقوق تجارت، بشرح ذيل جواب داده است :

نظر به تعبير قانوني حق كسب و پيشه يا تجارت و توجه به اين نكته كه پزشك، عرفا” كاسب يا پيشه ور و يا بازرگان شناخته نمي شود. و اصولا” اعتبار و ارزش و شهرت طبيب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تاثيري در قضيه ندارد. لذا به محل طبابت، سرقفلي تعلق نمي گيرد.
عدم تعلق سرقفلی طبابت :
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري
در زمينه : مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
از انتشارات : دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري
با همكاري : آقايان محمود سلجوقي يداله اميني