عدم استماع دعوی تصرف عدوانی

دعوي تصرف عدواني از مستاجر بر موجر قابل استماع نيست.

عدم استماع دعوی تصرف عدوانی :

راي ديوان عالي كشور :

دعوي تصرف عدواني از مستاجر بر موجر قابل استماع نيست .

حكم شماره ۱۵۸۸-۱۳۲۸/۰۵/۱۹ شعبه ۳
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰