طرف دعوی بطلان اجاره

طرف دعوی بطلان اجاره :

اگر در اجاره نامه مدرك دعوي تصريح شده باشد كه خوانده به وكالت كس ديگر رقباتي را به خواهان اجاره داده و خواهان در شرح دادخواست معترف به وكالت او باشد در اين صورت طرف قرار دادن مشاراليه در دعوي بطلان اجاره نسبت به قسمتي از رقبات بعنوان مالكيت غير مورد ندارد.

راي ديوان عالي كشور :

اگر در اجاره نامه مدرك دعوي تصريح شده باشد كه خوانده به وكالت كس ديگر رقباتي را به خواهان اجاره داده و خواهان در شرح دادخواست معترف به وكالت او باشد در اين صورت طرف قراردادن مشاراليه در دعوي بطلان اجاره نسبت به قسمتي از رقبات به عنوان مالكيت غير مورد ندارد زيرا طرف ادعاي بطلان اجاره موجر است نه وكيل در اجاره و سكونت خوانده در مرحله بدوي از اظهار اين مطلب مجوز رسيدگي دادگاه پژوهشي به دعوي مزبور نخواهد بود.

حكم شماره ۲۰۱۶-۱۷/۹/۱۷ شعبه ۳

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
ازسال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفندماه ۱۳۳۰