تعارض درتصرف پس از قبول تقاضاي ثبت . طرح دعوي اعتراض به اصل دردادگاه . نظارت رسيدگي به اعتراض براي هيات نظارت پس ازاجراء راي
راي شماره : ۵۷۹ -۵۸۰ – ۲۲-۲-۱۳۳۹

راي شوراي عالي ثبت
تقاضاي ثبت زمين ۳۵فرعي از۳۳اصلي درتاريخ ۲۶-۱-۱۳۱۳به عنوان موقوفه شد.درهنگام تحديدحدودچندرقبه ومن جمله پلاك ۳۵معلوم شدكه پلاك ۳۵اشتباهاًدرمحدوده اظهارنامه وصورت مجلس تحديدحدودپلاك ۳۰فرعي قرار گرفته است لذاازتحديدحدودآن خودداري شدولي سايررقبات كه باپلاك ۳۵ دريك آگهي وقت تحديدحدودداده شده بودتحديدوبه نام موقوفه ثبت شد.بعدا باتعقيب اداره اوقاف مالك پلاك ۳۰فرعي راضي به امضاصورت مجلس به منظوراخراج پلاك ۳۵ازمحدوده ملك خودشدوبه همين ترتيب عمل وملك به تصرف اوقاف داده شد.
سپس عده اي دعوي تصرف درآن داشته وبعنوان تعارض درتصرف درتاريخ ۲۲-۲-۳۹درشورامطرح وراي داده شد:
(باتوجه به كليه سوابق امروجريان ثبت درسال ۱۳۱۳ومداخلاتي كه اداره اوقاف براي خروج زمين پلاك ۳۵فرعي كه موردشكايت مي باشدازمحدوده پلاك ۳۰ فرعي نموده وسايرمحتويات پرونده احرازنشدكه زمين پلاك ۲۵فرعي رستم آباد درتاريخ تقاضابه تصرف وقف نبوده بنابراين موجبي براي ابطال تقاضاي ثبت زمين مزبوركه به وقفيت تقاضاوجريان آن خاتمه يافته به نظرنمي رسد).
دررسيدگي هاي بعدي سال ۱۳۴۶مراتب ذيل معلوم گرديد:
الف – مدرك تقاضاي ثبت فقط استشهاديه اي است كه درآن به گم شدن وقف نامه اشاره شده است .
ب – برگ احرازتصرف درپرونده ديده نشده است .
ج-اظهارنامه به امضامديرثبت نرسيده است .
ه – درتايخ انتشارآگهي هاي نوبتي رعايت ۲۰روزفاصله مقرردرقانون ثبت (ماده ۱۱)نشده است (نوبت اول آگهي درتاريخ ۱۳-۳-۷۰ونوبت دوم در تاريخ ۱۸-۸-۱۳ونوبت سوم درتاريخ ۹-۹-۱۳منتشرشده است).
و- به تقاضاي اداره اوقاف اقدام به تحديدحدودشده ولي به علت تصرف شخص ديگرممانعت كرده است .
هيئت نظارت راي داد(نسبت به آن دسته ازرقبات موردآگهي كه تاكنون منجربه صدورسندمالكيت نشده اشتباه موثراست )آگهي نوبتي به استنادراي مذكورصادروبارسيدن يك فقره واخواهي به دادگاه فرستاده شد.اوقاف به راي مذكوراعتراض كرد:
۲۳-۶-۷۴شوراراي داد:
(باسابقه راي هيئت نظارت واجراآن ومطرح بودن اعتراض دردادگاه رسيدگي شوراموردندارد).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۰۷-۷۰۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *