قیمت‌گذاری خانه‌های سازمانی

ضوابط قیمت‌گذاری خانه‌های سازمانی موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه (موضوع پيوست آيين نامه اجرائي فروش خانه هاي سازماني مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۳۲)

‌ماده ۱ – بهای اعیانی و تأسیسات خانه‌های سازمانی به شرح زیر محاسبه می‌شود :

۱-هزینه تهیه طرح و نظارت بر پروژه (‌فاز ۱ و ۲ و ۳ پروژه و نظارت کارگاهی.)

۲- هزینه کل ساختمان.

۳-محوطه‌سازی و حیاط‌سازی.

۴- حق انشعاب آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب بر اساس آخرین تعرفه سازمان های مربوطه.

۵-هزینه‌های متفرقه از قبیل کارشناسی، بیمه، اداری، آگهی و غیره مقطوعاً ۱% کل هزینه‌های مندرج در بندهای فوق.

‌تبصره ۱ – هزینه مندرج در بند ۱ در صورتی در قیمت‌گذاری منظور می‌گردد که جهت اجرای پروژه از خدمات مهندسین مشور استفاده شده باشد.

‌تبصره ۲ – هزینه‌های مندرج در بندهای ۲ و ۳ بر اساس آخرین دفترچه فهرست بهای وارت برنامه و بودجه قبل از فروش با کسر ضرایب منطقه و هزینه حمل‌ مصالح ساختمانی محاسبه و تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۲ – استهلاک ساختمان ها و تأسیسات از تاریخ تحویل موقت و یا شروع دوره بهره‌برداری لغایت تاریخ موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی‌جهت فروش به شرح زیر محاسبه و از کل بهای اعیانی و تأسیسات کسر می‌گردد (‌مدت بیش از شش ماه، یک سال کامل محسوب و کمتر از شش ماه محاسبه‌ نمی‌شود).

‌سال اول ۴%

سال دوم ۳٫۷%

سال سوم ۳٫۴%

‌سال چهار ۳٫۱%

پنج سال اول ۱۷%

‌سال پنجم ۲٫۸%

‌سال ششم ۲٫۶%

‌سال هفتم ۲٫۴%

‌سال هشتم ۲٫۲%

سال نهم ۲%

‌سال دهم ۱٫۸%

ده سال ۲۸%

‌سال یازدهم ۱٫۷%

‌سال دوازدهم ۱٫۶%

‌سال سیزدهم ۱٫۵%

سال چهاردهم ۱٫۴%

سال پانزدهم ۱٫۳%

پانزده سال ۳۵٫۵%

سال شانزدهم ۱٫۲%

سال هفدهم ۱٫۱%

سال هجدهم ۱%

سال نوزدهم ۰٫۷%

سال بیستم ۰٫۵%

۲۰ سال ۴۰%

‌تبصره ۴ – چنان چه عمر ساختمان از ۲۰ سال بیشتر باشد حداکثر استهلاک تا ۲۰ سال و به میزان ۴۰% کل بهای اعیانی و تأسیسات که به شرح بندهای فوق‌ به دست آمده محاسبه و از آن کسر می‌شود.

‌تبصره ۵ – در صورتی که خانه سازمانی به صورت نیمه تمام عرضه شود در این صورت درصد انجام کار با توجه به اسناد مثبته. و با کسر ضرایب منطقه و هزینه‌ حمل مصالح ساختمانی تعیین و بهای اعیانی و تأسیسات بدون احتساب استهلاک محاسبه می‌شود.

‌تبصره ۶ – در خصوص خانه‌های سازمانی با توجه به محل وقوع ملک از لحاظ جهات اربعه و طبقه (‌در صورت وجود آسانسور) طبق نظر کارشناس و تأیید‌ کمیسیون موضوع ماده ۲ بهای اعیانی از ۱۰% تا ۲۰% قابل افزایش است.

‌تبصره ۷ – در صورت قدمت خانه سازمانی و عدم دسترسی به هزینه‌های موضوع بند یک ماده یک هزینه‌های مزبور با توجه به جداول وزارت برنامه و بودجه و‌ عرف، به وسیله هیأتی مرکب از سه کارشناس فنی این وزارت و اداره کل مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.

‌ماده ۲ – بهای عرصه خانه‌های سازمانی در صورتی که متعلق به فروشنده باشد با توجه به هزینه‌های آماده‌سازی و جنبی و تسهیلات شهری معادل ۲ تا ۳ برابر‌قیمت منطقه‌بندی بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (موجود قبل از فروش) تعیین و محاسبه می‌شود و چنانچه مساحت‌عرصه بیش از ۲۵۰ متر مربع باشد طبق ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی عمل خواهد شد.

‌ماده ۳ – در صورتی که عرصه وقفی باشد قیمت‌گذاری به شرح زیر صورت می‌گیرد :

۱-چنان چه صاحب خانه سازمانی هنگام اجاره زمین حق تقدیمی یا پذیره یا هر وجهی پرداخت نموده باشد مبلغ مذکور بایستی در برآورد بهای ساختمان‌ محاسبه شود و چنان چه خانه سازمانی نیمه تمام بوده و یا هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد و از بابت عرصه اجاره بهاء نیز پرداخت شده باشد در این‌ صورت کل اجاره بهای پرداختی نیز بایستی در قیمت‌گذاری ملحوظ شود.

۲-کلیه هزینه‌های آماده‌سازی و جنبی و تسهیلات شهری متعلق به عرصه وقفی (حداکثر برابر قیمت منطقه‌بندی) تعیین و در برآورد قیمت‌گذاری خانه سازمانی‌ محاسبه می‌شود.

۳-در صورتی که در اجرای مفاد ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی جهت جانشین‌شدن خریدار به جای مستأجر قبلی عرضه، اوقاف مطالبه حق تقدیمی یا پذیره نماید،‌ پرداخت آن رأساً به عهده مستأجر جدید (‌خریدار اعیان) بوده و در محاسبه بنا منظور نمی‌شود.

‌ماده ۴ – بهای عرصه متعلق به مشترکات و فضای سبز و زیربنای تأسیسات عمومی وخیابان‌بندی ها و زمین بازی و غیره به نسبت مساحت اختصاصی هر واحد‌مسکونی تعیین و به شرح مندرج در صدر ماده ۲ این ضوابط محاسبه می‌شود.
‌ماده ۵ – در صورتی که بنا به دلایل ثبتی و یا دعاوی مطروحه و غیره تفکیک عرصه و یا وضع آن روشن نباشد بهای عرصه به نحو علی‌الحساب طبق این‌ ضوابط معین می‌شود.
ماده ۶ (اصلاحي ۱۳۷۹/۱۱/۰۹)- در مواردی که به دلایل منطقی و قابل قبول نیاز به اعمال تخفیف باشد در این صورت صاحب خانه مراتب را با ذکر دلایل به وزارت مسکن و شهرسازی‌ اعلام می‌نماید.
گزارش مذکور در کمیسیونی با شرکت معاونین واحدهای حقوقی و امور مجلس و فنی و اجرایی وزارت مذکور و معاون حقوقی و امور مجلس‌ شورای صاحب خانه یا نمایندگان آنان بررسی می‌شود، در صورتی که کمیسیون گزارشات دلائل ارائه شده را قابل قبول تشخیص دهد ضمن پیشنهاد میزان تخفیف‌که به هر حال از ۲۵% کل بهاء نمی‌تواند بیشتر باشد مراتب را به کمیسیون موضوع ماده ۲ متشکل از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌دارد. کمیسیون اخیرالذکر مجاز است حداکثر تا میزان ۲۵% کل بهاء تخفیف قائل شود.
تبصره – چنان چه برای خانه‌ای تخفیف اعمال شود در این صورت ۱% موضوع ماده ۱۵آیین‌نامه اجرایی پس از ملحوظ نمودن تخفیف محاسبه و به بهای به دست‌ آمده اضافه می‌شود.
دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی خانه‌های سازمانی
ماده ۱ – جدول حدود قانونی تسهیلات بانکی
*‌پاورقی داخل جدول :
الف – متقاضیان مجرد و متأهل با یک فرزند ۵ میلیون ریال
ب – متقاضیان متأهل با دو فرزند ۵٫۵ میلیون ریال
ج – متقاضیان متأهل با سه فرزند و بیشتر ۶ میلیون ریال <<**>>‌پاورقی داخل جدول: مدت‌های فوق مشروط بر این است که از طول عمر مفید واجد مسکونی واگذار شده تجاوز ننماید.<<
‌ماده ۲ – بانک ها، میزان تسهیلات اعطایی به خریداران خانه‌های سازمانی را بر اساسارزیابی کارشناس مورد قبول بانک و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین‌خواهند نمود که حداکثر ۶ میلیون ریال خواهد بود.
تبصره – در احتساب سود مبلغ پیش دریافت از قیمت ارزیابی شده کسر خواهد شد.
ماده ۳ – بانک ها موظفند به منظور اخذ تأمین کافی جهت ایفای تعهدات خریدار، شش دانگ خانه سازمانی را تا وصول کلیه مطالبات بانک در این مورد به وثیقه‌ بگیرند.
ماده ۴ – بانک ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا خانه‌های سازمانی فروخته شده همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات به نفع بانک بیمه شود.
ماده ۵ – در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک ها مکلفند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه‌ متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به خریدار اعطاء نمایند.
ماده ۶ – بانک ها مکلفند در قرارداد فروش اقساطی مسکن موضوع این دستورالعمل قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم‌الاجراء‌ و تابع آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.
تبصره – معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.