ضوابط شهرسازی و معماری

ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها.

وزارت مسكن و شهرسازي

بسمه تعالي

ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۶ ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۲۹ مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود :

شهرداريها موظفند در تمام كاربريهاي طرحهاي جامع و تفصيلي و عادي اعم از مسكوني تجاري و خدماتي طبق ضوابط و مقررات طرحهاي مزبور براي مالكيني كه متقاضي احداث ساختمان مطابق كاربريهاي مصوب هستند پروانه ساختمان صادر نمايند مگر اينكه اجراي طرحهاي دولتي يا طرحهاي شهرداري توسط دستگاههاي ذيربط در املاك مالكين مزبور اعلام شده باشد كه در اين صورت با توجه به قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به ترتيب زير عمل خواهد شد :

۱ _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائي مبني بر تصميم به اجراي طرح ظرف ۱۸ ماه مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك اجازه احداث و تجديد بنا يا افزايش ساختمان به مالك داده نخواهد شد.

۲ _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائي مبني بر عدم به اجراي طرح ظرف ۱۸ ماه مقرر در قانون موكول كردن آن به آينده خواه قبل از و خواه از ده سال يا انقضاي مهلت ۱۸ ماه مقرر در قانون در مناطق مسكوني و تجاري اجازه احداث يا تجديد بنا و افزايش ساختمان مسكوني با رعايت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشتغال و تراكم مجاز حداكثر تا ۱۵۰ متر مربع در كل زير بنا داده شود.
تبصره ۱ : در صورتي كه اجراي طرح به قبل از ده سال موكول شده باشد تعهد لازم مبني بر عدم مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا مطابق تبصره ۱ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها از مالك اخذ خواهد گرديد.
تبصره ۲ : در صورت تعدد مالكين مشاع براساس اسناد مالكيت مربوط به قبل از تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها (۱۳۶۷/۰۹/۲۹) به هريك از مالكين احداث يك واحد مسكوني به مساحد حداكثر ۱۵۰ متر مربع اجازه داده مي شود مشروط بر اينكه در مجموع از تراكم ساختماني مجاز منطقه بيشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعايت شود.
سراج الدين كازروني
وزير مسكن و شهرسازي
و رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري