ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در اين ضوابط در معاني مشرو ح زير به كار مي رو د:
الف ـ اراضي تحت كشت: اراضي كه تحت كشت محصولات زراعي قرار دارد.
ب ـ باغ مثمر : محلي است كه داراي محدو ده اي معين و مشخص بوده و در آن محصولات باغي يا درختان ميوه يا مو به و سيله اشخاص غرس و يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.
تبصره ـ اراضي تحت كشت چاي، باغ محسوب مي گردد.
پ ـ باغ غيرمثمر و قلمستان: محلي است كه داراي محدو ده اي معين و مشخص بوده و در آن درختان غيرمثمر به و سيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله كمتر نباشد.
ت ـ زمين آيش: زمين دائري است كه به صورت متناو ب طبق عرف محل براي دو ره معيني بدو ن كشت بماند.
ث ـ اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (۴) الحاقي به ماده يك قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شوند، شامل موارد زير مي باشد:
۱ـ اراضي زراعي و باغها كه قبل از اجراي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها بدو ن اخذ مجوز از كميسيون تبصره (۱) ماده (۲) به فعاليتهاي موضوع تبصره (۴) اختصاص يافته و اجراء شده باشند.
۲ـ عرصه فعاليتهاي طرح هاي موضوع تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون كه با رعايت ضوابط زيست محيطي و موافقت سازمان جهاد كشاو رزي مجوز لازم را دريافت مي نمايند.
۳ـ اراضي زراعي و باغها كه قبل از تصويب قانون اصلاح قانون حفظ كاربري به موجب تصميمات كميسيون تبصره (۱) ماده (۲) به فعاليتهاي موضوع تبصره فوق تغيير كاربري پيدا نموده اند.
تبصره ـ مواردي كه زمين قبلا ًسابقه بهره برداري به يكي از شيوه هاي مندرج در بنـدهاي (الف تا ث) ايـن ماده را داشته و لي بدو ن تغيير نوع استفاده در چارچوب قوانين و مقررات، به يكي از شيوه هاي فوق بهره برداري نمي شود مشمول اين ضوابط مي باشد.
ماده ۲ـ اراضي تحت كشت، آيش و باغات آبي، ديم اعم از دائر و بائر كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شوند توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب سازمان جهاد كشاو رزي استان بر اساس فرم مربوط و با در نظر گرفتن و ضعيت و موقعيت اراضي مورد نظر و كاربري ساير اراضي همجوار و با لحاظ يك يا چند مورد از موارد نه گانه بررسي مي شود و پس از اعلام نظر مدير جهاد كشاو رزي شهرستان، توسط رئيس سازمان جهاد كشاو رزي يا با تفويض و ي، مدير امور اراضي استان نسبت به تشخيص زراعي يا باغي بودن عرصه و يا غير زراعي و باغي بودن محل اجراي طرح اعلام نظر مي شود و مراتب جهت اقدامات بعدي به دبيرخانه كميسيون تبصره (۱) ماده (۲) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب ۱۳۸۵ـ ابلاغ مي گردد:
۱ـ سند مالكيت، بنچاق و نسق زراعي كه مؤيد زراعي بودن زمين يا باغ باشد.
۲ـ سوابق كشت و كار.
۳ـ اراضي زراعي و باغهاي و اقع در محدو ده قطب هاي كشاو رزي و يا شركتهاي سهامي زراعي يا شركت هاي تعاو ني توليد و مانند آنها.
۴ـ استعلام محلي.
۵ ـ ساير اراضي زراعي و باغها و اقع در زير دست سدها و شبكه هاي آبياري كه در اجراي برنامه هاي توسعه به قلمرو اراضي كشاو رزي افزو ده مي شود.
۶ ـ نظريه مركز تحقيقات كشاو رزي و منابع طبيعي در رابطه با كيفيت آب و خاك حسب نياز.
۷ـ تهيه گزارش مصوب (عكس، فيلم و…..) حسب نياز.
۸ ـ استفاده از عكس هاي هوايي يا تصاو ير ماهواره اي عرصه مورد نظر حسب نياز.
۹ـ منابع تأمين آب براي اراضي آبي.
تبصره ۱ـ مديريت جهاد كشاو رزي شهرستان مكلف است همزمان با بررسي كارشناسي مراتب و قوع يا عدم و قوع اراضي مورد نظر در مناطق چهارگانه محيط زيست را از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان استعلام نمايد و اداره يادشده نيز مكلف است ظرف مدت يك ماه نظريه خود را به مديريت جهاد كشاو رزي اعلام نمايد. عدم ارسال پاسخ در مهلت تعيين شده مانع از انجام اقدامات بعدي نخواهدبود.
تبصره ۲ـ در مورد اراضي ملي و دو لتي كه از طريق مراجع ذي صلاح براي اجراي طرح هاي زراعي و باغي و اگذار گرديده تا قبل از انتقال قطعي مطابق قرارداد و ضوابط و اگذاري اراضي ملي و دو لتي عمل خواهدشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *