تصويبنامه واگذاری اختيارات

تصويبنامه در مورد واگذاري وظائف و اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران و وزير كشور و شهردار تهران در سازمان آب تهران به وزارت آب و برق

شماره ۲۰۴۰ – ۱۳۴۳/۰۲/۰۹

هئيت وزيران در جلسه مورخ ۹/۲/۴۳ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۴-۱۳۴۳/۰۲/۰۶ وزارت آب و برق و موافقت شماره ۱۷۴۴-۱۳۴۳/۰۲/۰۷ وزارت كشور و شهرداري تهران باستناد ماده ۲ قانون تاسيس وزارت آب و برق تصويب نمودند كه وظائف و اختيارات وزارت كشور و شهرداري تهران و وزير كشور و شهردار تهران در سازمان آب تهران به وزارت آب و برق و وزيرآب و برق واگذار شود.

اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور- دكتر هادي هدايتي