صورتجلسه شرکت آب و شهرداری

صورتجلسه مورخ  ۱۳۷۹/۰۷/۰۹ فیمابین شرکت آب و فاضلاب و شهرداری تهران.

معاونين محترم
شهرداران محترم مناطق ۱الي ۲۰ و۲۲
مديران محترم عامل
مديران محترم کل شهرسازي و معماري
به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۹ فيمابين شرکت آب وفاضلاب استان تهران و شهرداري تهران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد .

صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۹

با عنايت به درخواست شرکت آب و فاضلاب استان تهران به منظور هماهنگي تسهيل در امور و جلسه اي با حضور امضاکنندگان ذيل در دفتر جناب آقاي مهندس الويري , شهردار محترم تهران تشکيل و پس از بحث و بررسي تصميمات زير اتخاذ گرديد :

۱- به منظور سرريز آب اضافي مخازن به کانالهاي شهرداري مقرر گرديد مخازني که به دليل فني نياز به اين امر دارند از طرف شرکت آب و فاضلاب به صورت موردي ضمن تعيين ميزان آب خروجي درهنگام سرريز , به شهرداري اعلام تا مساعدت لازم از سوي شهرداري معمول گردد .

۲- درخصوص حفاريهاي شرکت آب و فاضلاب و شرکت فاضلاب و شرکت فاضلاب استان تهران با عنايت به درخواست شرکتهاي مذکور مبني برواگذاري امر مرمت و ترميم نوارهاي حفاري توسط آنان مقرر گرديد.
برابر دستور العملي که توسط معاونت فني و عمراني شهرداري به تعدادي ازمناطق مورد نظر اعلام خواهد شد , مورد تقاضا بطور آزمايشي و به مدت ۶ ماه انجام و سپس براساس نتيجه عملکرد شرکتهاي آب و فاضلاب و در صورت موافقت شهرداري تهران تصميم گيري لازم انجام پذيرد . بديهي است زمان شروع عمليات مذکور از تاريخ ابلاغ اين صورتجلسه ميباشد .
۳- در مورد استفاده از آب خام جهت آبياري فضاي سبز پارکها مقرر گرديد جلسه اي با حضور مسئولين و کارشناسان معاونت خدمات شهري شهرداري و شرکتهاي فوق الذکر تشکيل و ضمن بررسي و راهکارهاي عملي مناسب ارائه گردد . ضمنا”تشکيل شرکت فضاي سبز در چهارچوب مقررات و قوانين شهرداري و شرکت آب و فاضلاب مورد موافقت اصولي قرار گرفت .

۴- باتوجه به درخواست شرکت فاضلاب در خصوص بدهي هاي گذشته شرکت مذکور به شهرداري هاي مناطق , مقرر گرديد مبالغ مربوطه توسط مناطق بگونه اي تقسيط گردد که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاريخ صورتجلسه , کل بدهي به مناطق پرداخت گردد .

۵- در ارتباط درخواست شرکت فاضلاب به منظور امکان سرريز فاضلاب منازل از يک نقطه به کانالها و مجاري آبهاي سطحي شهرداري و تحويل آن در يک محل ديگر به شرکت فاضلاب مقرر گرديد .

ضمن اعلام مناطق و محلهاي مورد نياز توسط کارشناسان شهرداري انجام و در صورت عدم مغايرت با اهداف کانالهاي شهرداري و مشکلات زيست محيطي و با اطلاع قبلي سازمان حفاظت محيط زيست تصميم نهايي اتخاذ گردد .

۶- به منظور فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت نصب و انشعاب فاضلاب منازل به شبکه فاضلاب شهري مقرر گرديد در صورت عدم دريافت و ارايه پايان کار توسط مالکين , اين مورد با ارائه مفاصا حساب نوسازي انجام گردد .

۷- نظر به اينکه در اجراي عمليات پل B2 در تقاطع اتوبان محمد علي جناح و آزاد راه کرج قسمتي از اراضي مورد نياز تحت تصرف شرکت آب و فاضلاب -محل دپوي لوله – مورد نياز اجراي طرح مقرر گرديد در خصوص اراضي داخل طرح طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۱ ( پيوست ) اقدام گردد .