مستفاد از نوشته عادي اين است كه خوانده جزء معين از پلاك را بلاعوض به خواهان صلح كرده است ونتيجتاً واگذاري محرز است و اعلام نظر به بي حقي خواهان به استدلال عدم تحقق عقد بيع صحيح نيست.

تاريخ رسيدگي : ۱۹-۹-۷۰
شماره راي : ۷۹۱-۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بدواً تجديدنظرخواه دادخواست دائر به الزام تنظيم سندرسمي قطعه زميني به ارزش دويست وده هزار ريال عليه تجديدنظرخوانده به دادگاه داده بدين توضيح كه به موجب قرارداد۲۸-۳-۴۷خوانده قطعه زميني را به وي واگذار نموده كه متصرف است و در آن احداث بنا نموده و سكونت دارد و تقاضاي صدور حكم بر الزام خوانده را به تنظيم سند مشاع ملك مزبور نمود و فتوكپي اظهارنامه و قبض آب و برق كه حاكي است از سال ۱۳۵۲ به نام وي كنتور برق صادر شده و فتوكپي جواز ساختمان و سند عادي ۲۸-۳-۴۷را ضميمه عرض حال خود به دادگاه داده كه به اين عبارت است ( قطعه ۳۱۴ از اين تاريخ قسمت جنوبي زمين قطعه ۳۱۴ كه از شرق و غرب به طول ۵/۱۱ متر واز شمال و جنوب به طول ۱۱متر قطعه جنوبي در تصرف آقاي (الف ) مي باشدو بدون هيچ مزاحمت مالك اصلي آقاي (ب ) و اين زمين با كمال رضايت در اختيار ايشان گذاشته و بدون هيچ وجهي و هيچ ناراحتي به ايشان واگذار نموده ام و هيچ كس حق مزاحمت در بودن و نبودن من ايشان را ندارد و خودم حاضر در اداره اي كمك مي كنند زمين در اختيار ايشان باشد جريان امر در مقدمه راي شماره … اين شعبه آمده است )دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين سند ابرازي خواهان راعقد بي ندانسته و نظر بر رد دعوي داده و اين شعبه به شرحي كه در راي مذكور آمده مرقوم داشته مستفاد از نوشته عادي مورخه ۲۸-۳-۴۷اين است كه خوانده جزء معيني از پلاك شماره ۱۳۸۲-۷۲ قطعه ۳۱۴ بخش ۱۱ تهران را بلاعوض به خواهان صلح كرده است ونتيجتاً واگذاري محرز است واعلام نظر به بي حقي خواهان به استدلال عدم تحقق عقد بيع صحيح نيست النهايه چون معامله واگذاري به صورت مشاع صورت نپذيرفته است و تصرفات و احداث اعياني به صورت مفروز مي باشد تا قبل از افراز قانوني ملك دعوي الزام به انتقال قابليت استماع را ندارد و اقتضاء داشته دادگاه قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد.) پس از اعاده پرونده دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر نموده كه مورد اعتراض خواهان واقع شده وپرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
راي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده و قرار شماره ۱۲۴-  31-3-69جديد نظر مشاروه نموده چنين راي مي دهند.
باتوجه به مستندات ومباني قرار تجديدنظرخواسته وعدم ايراد و اعتراض موثي نسبت به آن وعدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و قمررات دادرسي قرار مذكور ابرام مي گردد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *