درصورت تعارض حكم نهائي دادگاه باسندرسمي مقدم التاريخ ،رفع تعارض بادادگاه است

راي شماره : ۳۱ – 30-5-1345
راي شوراي عالي ثبت
عده اي كه خودرامالك دهي مي دانستندطبق سندرسمي صلح ،سهام خودرادر ده معين كردند.بعدااداره اوقاف به دعوي وقفيت تقاضاي ثبت آنراكردكه يكي ازاطراف عقدصلح مزبوربه تقاضاي ثبت اواعتراض كردوبه دادگاه ارجاع شدوبرخي ديگرازاطراف عقدصلح هم به عنوان ثالث وارددعوي شدندوبرخي ديگر دردعوي واردنشدندواعتراضي هم به ثبت نكردند.
حكم نهايي به نفع معترض به ثبت وبضرراداره اوقاف وواردين ثالث صادركرد.ثبت محل به استنادآن حكم به نفع محكوم له درمقداري ازمحكوم به سند مالكيت صادركردكه موردشكايت كساني واقع شدكه وارددعوي نشده بودندوخود رامتضررازحكم نهايي مذكورميشمردندودليل آنان سندصلح مقدم برحكم نهايي بود.راي مورخ ۳۰-۵-۴۵شورا:
(مودمحتاج به اظهارنظرقضايي ذينفع ميتواندبه دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند(.
* سابقه *
***
نكات توضيحي :
اول – بين سندرسمي صلح وحكم نهايي ازحيث ميزان مالكيت محكوم له تعارض وجودداردزيرادرتمام موردتقاضاي ثبت اداره اوقاف حكم به نفع معترض صادرشده است وحال اين كه به حسب مدلول سندصلح فقط قسمتي ازده به اوتعلق دارد.
دوم – باوجودتعارض بالاوتقدم سندصلح وعدم صدورحكم به بي اعتباري سندصلح نمي توان موردرامشمول ماده ۹قانون آيين دادرسي مدني دانست وماده منصرف ازامثال اين موارداست .ودرمقابل بايدگفت ماده ۷۳ قانون ثبت هم ناظربه امثال موردنيست ونمي توان درقلمروچنين تعارضي به استنادسندصلح رسمي اقدام به نفع كساني كه وارددعوي اعتراض به ثبت نشده اندكردمگراين كه قبلاًٌرفع تعارض مذكوربشودهرچندكه اعتبارسندباصدورحكم موخرالتاريخ و بدون شركت پاره اي ازاطراف عقدصلح درحق آن هاحسب القاعده بحال خودباقي است والتزام به چيزي التزام به لوازم آن هم هست به هرحال بعلت سكوت قانون مساله ازنوعي تامل حالي نمي تواندباشد.
سوم – شرط صدورسندمالكيت درموردمحكوم به نفع محكوم له به مستفاد ازمقررات ثبتي ،احرازعدم مانع قانوني است باوجودتعارض مزبوراحراز عدم مانع نمي توان كردوبه همين دليل شورادرراي خودصدورسندمالكيت را نسبت به مابقي موقوف به مراجعه ذي نفع به دادگاه كرده است همان طوركه ترتيب اثردادن به سندصلح رادرحق اشخاصي كه وارددعوي نشده اندموكول به مراجعه آنان به دادگاه نموده است .
(راي ۳۰)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۱-۵۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *