صرف قبول درخواست ثبت دليل تصرف مالكانه محسوب نمي شودچراكه ممكن است تصرف متصرف مالكانه نبوده وغاصبانه باشد

راي شماره : ۳۱۱۸۹۵-۶-۱۳۲۱
راي شعبه ۳ ديوان عالي كشور
براستدلال دادگاه اشكالات زيروارداست اولاً قبول درخواست ثبت بر فرض كه حاكي ازتصرف درخواست كننده باشددليل مالكيت نيست زيراتصرف غيرمالكانه هم ممكن است مدرك قبول درخواست ثبت واقع شودثانياً مجرد نوشته منسوب به گواهان دليل عدول گواهاني كه هويت آن هانزددادگاه محرز نشده نيست وبايستي دادگاه خودبااحرازهويت گواهان نام برده درنوشته از خودآن هابازجوئي كرده باشد،ثالثاً قبض رسيدمنسوب به مجتهدمحل كه تاريخ آن رجب ۴۱قمري است به ضميمه نامه منسوب به مورث فرجام خوانده حاكي از تصرف صادركننده قبض است درملك به عنوان ولايت شرعيه وباملاحظه زمان صدور آن لازم بوده است دادگاه به قبض مزبورتوجه كرده وآثارقانوني كه برآن مترتب بوده درنظرگرفته باشد،رابعاًچندنفرازگواهان خودفرجام خوانده صريحاً به دخالت مورث مزبورگواهي داده اندمنتهي گفته اندازطرف زوجه اش بوده واين معني موردتوجه دادگاه واقع نشده وبعد مورد تصرف آن مرحوم راي داده خامساًدرصورتي كه علقه زوجيت تاحين فوت زن باقي بوده لازمه ادعاي مالكيت زن انتقال يك قسمت ازملك است به شوهركه دراين صورت اقرارشوهربه وقفيت نسبت به سهم ارثي اوازملك مزبوربايستي موردتوجه دادگاه واقع شده باشد،زيراكه اختصاص ملك به فرجام خوانده كه برخلاف مقتضاي ارث بوده غيرازگواهي كه مثبت اين امرنيست دليل ديگري نداشته وسادساًيكي از نامه هاي منسوب به مورث فرجام خوانده مربوط است به كاروانسراي رقبه مزبوره وبااين كه گواهي گواهان فرجام خوانده راجع به اين كاروانسراتصديق به وقفيت شده ودرالحاقش به مزرعه مزبوره وهمچنين دراسم آن كاروان سرا كه به نام همان رقبه ناميده مي شوديانه اختلاف بوده دادگاه دراين باب رسيدگي نكرده وآن راازموردحكم به ملكيت خارج ننموده ،بنابراين مطابق ماده ۵۵۶ و۵۶۵ قانون آئين دادرسي مدني حكم موردرسيدگي فرجامي به اتفاق آراءشكسته مي شود..
* سابقه *
اداره اوقاف بردرخواست ثبتي كسي دردردادگاه شهرستان واخواهي كرده وخواسته راوقف دانسته است وبراي اثبات تصرف وقف درخواست بازجوئي ازاهل محل مي نمايداوراقي نيزمنسوب به پدرخوانده حاكي ازوقفيت محل ابرازداشته است .
وكيل خوانده ازدعوي تكذيب نموده ومورث موكلش راغيرمتصرف در ملك معرفي وموكل رامتصرف قلمدادكرده است ،بنابه درخواست اداره اوقاف گواهاني دردادگاه حضوريافته وبه وقفيت محل گواهي داده اند بعضي متصرفين ملك رادرازمنه مختلفه به عنوان وقفيت تعيين كرده وبعضي تصريح كرده اندكه مورث خوانده مستاجرازطرف مجتهدمحل بوده وسايرمستاجرين نيز ازمجتهدين محل اجاره مي كرده اند،بعداً درمحل بازجوئي به عمل آمده وعده از گواهان خوانده گواهي داده اندكه ملك متعلق به مادرخوانده بوده وپس از فوت مشاراليهاخوداومتصرف شده وتصرف وقف راانكاركرده اند،ازطرف اداره اوقاف نيزعده مانندگواهان سابق به وقفيت گواهي داده اند.
دادگاه به استناداوراق منتسب به مورث خوانده واتفاق گواهان بر وقفيت وموهون بودن گواهي گواهان خوانده وقفيت راثابت دانسته است .
محكوم عليه درخواست رسيدگي پژوهشي كرده وايرادداشته كه گواهان اداره اوقاف عدول ازگواهي كرده اند.دادگاه استان پس ازرسيدگي بشرح زير راي داده است :
علاوه براينكه قبول تقاضاي ثبت ازطرف پژوهش خواه حاكي ازتصرف او دررقبه مورد نزاع است اظهارات گواهان اقامه شده ازطرف مشاراليه در مرحله نخستين مداخله وتصرف مادرپژوهش خواه وخوداوبعدازفوت مادرش در رقبه نام برده استفاده واحرازمي شود،گواهاني كه پژوهش خوانده درهمان مرحله اقامه نموده قطع نظرازاين كه بعضي ازهمان گواهان به موجب برگهاي منتسب به آنان ابرازي وكيل پژوهش خواه دراين مرحله ازگواهي خودعدول نموده انداساساًموداي گواهي آنان به شرحي كه درپرونده منعكس است كافي براي اثبات تصرفات اداره فرهنگ وعمل به وقفيت نمي باشدبه ويژه كه خوداداره نام برده متصرف راپدرپژوهش خواه تشخيص وبرعليه اوقبلااقامه گفتگونموده ونظربه اين كه برگ هائي كه پيوست دادخواست نخستين پرونده بنده بافرض اصالت تاثيري درحق پژوهش خواه كه يدخودرامتلقي ازمادرش مي داند ندارد بنابراين اعتراضات وكيل پژوهش خواه درزمينه استنادبه تصرف وعدم تاثير برگ هائي كه منتسب به موكل اونيست بردادنامه نخستين واردوباتوجه به مواد۳۵و۱۲۷۸و۱۲۵۷قانون مدني دادنامه پژوهش خواسته گسيخته مي شودودعوي اداره پژوهش خوانده دائربه وقفيت رقبه به واسطه عدم كفايت ادله استناديه غيرثابت تشخيص مي گردد.
براثرفرجام خواهي اداره اوقاف شعبه ۳ديوان كشوردرحكم شماره ۱۸۹۵ مورخ ۲۱-۶-۳۱چنين راي داده است :
مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
سه شنبه ۳۰آذر۱۳۲۱ صفحه ۴۰۷و۴۰۹

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *