صرفه جویی انرژی در ساختمان

احتراماً، پيرو مصوبات جلسه مورخه ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ مبحث ۱۹ صرفه جويي انرژي در ساختمانها که با حضور نمايندگان وزارت مسکن، نظام مهندسي، معاونت محترم شهرسازي و نمايندگان آن منطقه.

به پيوست چک ليست عايقکاري حرارتي ساختمانها با استفاده از روش الف (کارکردي) و روش ب (تجويزي) که مورد تاييد وزارت مسکن مي باشد، جهت در اختيار قرار دادن مهندسين ايفاد مي گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد اطلاعات مندرج دريافت و کنترل گردد.

احتراماً، پيرو مصوبات جلسه مورخه ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ مبحث ۱۹ صرفه جويي انرژي در ساختمانها که با حضور نمايندگان وزارت مسکن، نظام مهندسي، معاونت محترم شهرسازي و نمايندگان آن منطقه، به پيوست چک ليست عايقکاري حرارتي ساختمانها با استفاده از روش الف (کارکردي) و روش ب (تجويزي) که مورد تاييد وزارت مسکن مي باشد، جهت در اختيار قرار دادن مهندسين ايفاد مي گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد اطلاعات مندرج دريافت و کنترل گردد.