پروانه اراضی قولنامه ای

صدور پروانه ساختمانی جهت اراضی قولنامه ای مقدور نمی باشد.

نظر به اينکه برابر بخشنامه ها شماره ۳۱۷/۷۷۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۹ مدير کل محترم حقوقي بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/ش مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۶ شوراي محترم عالي اداري (موضوع بخشنامه شماره ۸۰/۲۰۸۸۶/۱۰/۵۵۹۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۵) در خصوص صدور پروانه ساختماني براي اراضي مبتني بر اسناد عادي به موجب دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و مفاد دادنامه موصوف در روزنامه رسمي کشور نيز درج و منتشر شده است.

لذا بر اساس راي ديوان عدالت اداري و مفاد بخشنامه اداره کل حقوقي، صدور پروانه ساختماني جهت اراضي قولنامه اي مقدور نمي باشد.

بديهيست بند يک بخشنامه فوق الذکر که در مورد ساختمانهاي احداثي قبل از ۱۳۷۰/۰۲/۰۶ مي باشد کماکان ملاک عمل خواهد بود .