صدور مجوز ساخت ادارات

صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز (اعم از بروکف، پروانه ساختماني) براي ادارات مجري طرح هاي خدماتي و عمومي منوط به احراز مالکيت مي باشد.

نظر به اينکه در بخشنامه شماره ۱۱۴/۳۰۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۷ صدور پروانه ساختماني براي واحدهاي آموزشي منوط به احراز مالکيت توسط ادارات آموزش وپرورش شده و از طرف ديگر در ماده ۷ آيين نامه اجرايي تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۰۸ هيئت محترم وزيران به شرح تصاوير ضميمه) شهرداريها مکلف شده اند که فقط با رعايت کاربري و اعلام بروکف، مجوز ساخت را صادر نمايند.

لذا به منظور رفع ابهام و اجتناب از بروز مشکلات آتي مجددا” تاکيد مي گردد که ماده ۲ آئين نامه مذکور ، ناقض حل مسئله مالکيت توسط ارگانهاي مجري کاربريهاي خدماتي (نظير آموزشي – بهداشتي – تاسيسات و تجهيزات شهري و……) نبوده وبا عنايت به ساير مواد آئين نامه صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز (اعم از بروکف – پروانه ساختماني و…..) براي ادارات مجري طرحهاي خدماتي و عمومي منوط به احراز مالکيت مي باشد .