صدور سند مالكيت به نام ورثه . – من ملك شيئاً ملك الاقراربه . – وصيت راجع به ثلث
راي شماره : ۴۱۸ – ۱-۱۲-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
موصي دروصيتنامه رسمي مصارف ثلث رامعين كردووصي وناظرگماشت بعدايكي ازورثه بانشان دادن برگ حصروراثت ،تقاضاي صدورسندمالكيت شش دانگ ملكي راكه جزتركه بودكردومدعي شدكه ثلث ازاموال منقول جداشده ومانعي براي صدورسندمالكيت بنام وراث نيست ووصي مرده است وناظرهم به مراتب بالااعتراف كرد.
ثبت مربوطه بدون اقراروصي به صرف ثلث ازاموال منقول ،به تقاضاي آن وراث ترتيب اثرنمي دادواين كارموردتاييدهيئت نظارت بودومحل شكايت وارث مذكور.
راي مورخ ۱-۱۲-۴۶شورا:
(ادامه عمليات ثبتي نسبت به ششدانگ باتوجه به گزارش اشكالي ندارد).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول -اقرارناظربشرح بالامشمول تعريف اقراراصطلاحي نيست واثري ندارد.قاعده اي درفقه هست به اين صورت :من ملك شيئاً ملك الاقراربه يعني كسي كه سطله قانوني برامري دارددرآن موردميتوانداقراركند.براين قاعده دليلي درفقه نيست وقوانين فعلي هم آن رانپذيرفته است .
نتيجه -اگروصي هم زنده بودواقرارمي كرداثري نداشت .
دوم – منظورشورااز(ادامه عمليات ثبتي )صدورسندمالكيت به نام وراث مذكوراست واين عبارت مجازادراين معني به كاررفته است يابه معني لغوي كلمه بكاربرده شده است واساس راي شورااين است كه ادعاوراث برصرف ثلث ازاموال منقول دعوي بلامعارض است وترتيب اثردادن به آن اشكالي ندارد(نظيرراي ۴۰۸) راي ۴۱۹نيزملاحظه شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۴۳-۵۴۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *