صدور حکم به تخلیه

صدور حكم به تخليه مورد اجاره بعلت انقضاي مدت اجاره.

به تاريخ : ۱۳۷۵/۰۷/۰۹

شماره دادنامه : ۹۶۵ – ۱۳۷۵/۰۷/۱۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۳۲۳ دادگاه عمومي تهران.

صدور حکم به تخلیه :

راي دادگاه :

درخصوص دعوي آقاي (ح) وكيل دادگستري اصالتا” و به وكالت از طرف آقا (م) و هشت نفر ديگر از برادران و خواهران خود وراث مرحوم (ر) كه وراثت آنها به موجب گواهي حصر وراثت شماره ۲۷۳۹- ۱۳۷۴/۰۹/۲۷ شعبه اول دادگاه بخش سابق تهران نسبت به مورث ثابت است به طرفيت آقاي (ه) (مستاجر) به خواسته تخليه يك باب خانه مورد اجاره موضوع سند عادي اجاره مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۰۵ و محكوميت خوانده به پرداخت اجور معوقه از اول فروردين ۱۳۷۵ لغايت ارديبهشت همان سال به مبلغ چهل و هشت هزار ريال نظر به اينكه مالكيت مورث خواهانها بر اعياني مورد اجاره بشرح نامه شماره ۷۴۳۱-۱۳۷۴/۱۱/۰۲ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بر مورد اجاره ثابت است.

و مدت اجاره نيز بشرح اجاره نامه عادي در تاريخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۵ منقضي گرديده و خواهانها با تقديم دادخواست عدم رضايت خود را بر ادامه رابطه استيجاري اعلام نموده اند و خوانده نيز در قبال دعوي مطروحه دفاعي به عمل نياورده است .

دادگاه دعوي را وارد تشخيص و به استناد به مواد ۱و ۶۵ قانون رابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدني كه عقد اجاره را پس از انقضاي مدت اجاره بر طرف دانسته حكم به تخليه و انتزاع يد خواند از مورد اجاره صادر و اعلام مي دارد.

همچنين خوانده محكوم است مبلغ چهل وهشت هزار ريال اجور معوقه ماههاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۷۵ را نيز كه مورد مطالبه قرار گرفته است به خواهانها نيز بپردازد اين راي غيابي است و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل خواهي در اين دادگاه مي باشد.

واخواهي از راي فوق الذكر :

به تاريخ : ۱۳۷۵/۰۹/۱۱

شماره دادنامه : ۱۳۵۸-۱۳۷۵/۰۹/۱۱

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۲۳ دادگاه عمومي تهران.

صدور حکم به تخلیه :

راي دادگاه :

در خصوص واخواهي آقاي (ه) نبت به دادنامه شماره ۹۶۵-۱۳۷۵/۰۷/۱۰ در پرونده كلاسه ۷۵/۱۷۲ اين دادگاه نظر به اينكه از طرف واخواه در اين مرحله از رسيدگي نيز اعتراض موثري كه فسخ دادنامه معترض عنه را چاپ نمايد به عمل نيامده است و از حيث موازين ومقررات قانوني نيز بر دادنامه مذكور ايراد و اشكالي وارد نيست لذا با رد اعتراض واخواه راي صادره را عينا” تائيد مينمايد اين راي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران است.

راي دادگاه تجديدنظر استان در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر :
شماره دادنامه : ۱۴۲۱
تاريخ : ۱۳۷۵/۱۱/۳۰
مرجع رسيدگي : شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران.
صدور حکم به تخلیه :
راي دادگاه :
درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي (ه) با والت آقاي (خ) نسبت به دادنامه ۳۰۸-۱۳۷۵/۰۹/۱۱ شعبه ۲۲۳ دادگاه عمومي تهران كه در تائيد دادنامه غيابي شماره ۹۶۵-۱۳۷۵/۰۷/۱۰ همان شعبه مبني بر تخليه مورد اجاره تجديدنظرخواه و پرداخت اجور معوقه صادر گرديده است.
با توجه به اينكه اعتراض موجهي كه موجب گسيختن دادنامه باشد به عمل نيامده و از بابت رعايت موازين قانوني و اصول دادرسي هم اكشال بر دادنامه مذكور به نظرنمي رسد دادگاه با رد اعتراض تجديدنظرخواه راي به تائيد دادنامه مورد تجديدنظرخواهي صادر مي نمايد اين راي قطعي است.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها، تاليف يداله بازگير، چاپ اول، سال ۱۳۷۹، چاپ گيتي، انتشارات فردوسي.