صحت صدور اجرائیه تخلیه

ابطال اجرائيه – تخليه

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران.

صحت صدور اجرائیه تخلیه :

راي دادگاه :

نظر به اينكه، به موجب گواهي شماره ۱۳۱۶۲۴۹/۱۰/۳۴ و ۱۱۷۷۹۵/۱۱/۳۴ اداره شهرباني كه مستند صدور اجرائيه قرار گرفته است.

موضوع دعوي بعد از تاريخ ۱۳۲۹/۰۶/۰۹ از پي در زمين بياض ساخته شده است و بنابراين بر طبق ماده ۷ آئين نامه تعديل دكان موضوع دعوي تابع مقررات كلي قانون مدني مي باشد.

نظر به اينكه، خواهان ضمن اجاره نامه رسمي شماره ۸۴۳۶ متعهد شده است كه در پايان مدت عين مستاجره را با دريافت رسيد به موجر تحويل دهد و به موجب همان سند پايان مدت اجاره نوزدهم آذرماه ۱۳۳۳ مي باشد لذا اجرائيه موضوع دعوي صحيحا” صادر شده و دعوي محكوم به بطلان مي گردد راي حضوري و پژوهش پذير است .
رئيس شعبه ۴ دادگاه بخش تهران ناصر كاتوزيان.
صحت صدور اجرائیه تخلیه.
تاريخ تصويب : ۱۳۳۴/۱۰/۱۳