شمول قانون کنترل ساختمان

شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر کلیه ساخت و سازهای شهرهای جدید و شهرک ها.

در اجراي ماده ۴ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تاکنون ۴۷۲ شهر کشور با انجام تشريفات لازم مشمول اين ماده شناخته شده اند.

بدينوسيله در اجراي تبصره ۱ ماده مذکور، در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۲ تمامي قلمرو جغرافيايي کشور شامل شهرها، شهرهاي جديد، شهرکها، اعم از مسکوني، صنعتي، تفريحي … و روستاها و تمامي ساخت و سازها، تاسيسات عمومي و خصوصي با کاربريهاي متفاوت در حريم شهرها و خارج از محدوده شهرها و تمامي مناطق و محلهايي که در آينده هر گونه ساختمان و تاسيسات در آنها احداث مي گردد مشمول اعمال قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۵ گرديده و لازم الاجرا مي باشد.

که تحقق اين امر با هماهنگي و همکاري استانداريها، فرمانداريها، شهرداريها، بخشداريها، دهداريها، مديران و مسئولان ادارات، سازمانها، شهرکها و تشکلهاي حرفه اي و صنفي مربوطه ميسر مي باشد.
چنانچه اجراي اين مصوبه در بعضي از مناطق خاص و معدود به لحاظ کمبود نيروي متخصص و محقق نشدن ساير شرايط غير ممکن باشد، با نظر کميسيوني مرکب از معاون عمراني استانداري، رئيس شوراي اسلامي استان، رئيس سازمان مسکن و شهرسازي و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مربوطه با لحاظ نمودن محدوديت زماني مندرج در تبصره ۱ ماده فوق الاشعار (حداکثر تا پايان سال ۱۳۸۴) به تعويق خواهد افتاد.