شرایط تغییر وضعیت املاک

شرایط تغییر وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به مسکونی.

احتراما، موضوع نامه شماره ۸۰/۸۳۰۲۱۹۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۴ معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري تهران در خصوص قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ و اصلاحيه بعدي آن که در تاريخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و با توجه به اينکه دستگاهاي اجرائي، فاقد برنامه زمان بندي مصوب بوده و اراضي و املاک واقع در کاربريهاي خدماتي در مهلت مقرر تملک نمي گردند.

اين موضوع باعث بلاتکليفي مالکين اين قبيل املاک شده و مشکلات اداري مردم طي بند يک صورتجلسه ۳۸۲ کميسيون ماده پنج (تصوير ضميمه) مقرر گرديد کاربري کليه اراضي واقع در طرح هاي آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي که مساحت باقيمانده عرصه آنها پس از رعايت اصلاحي گذر، پانصد متر مربع و کمتر بوده و از تاريخ تصويب طرح نيز پنج سال گذشته باشد، به مسکوني تغيير يابد.

تبصره يک : در صورتي که مجموع مساحت چند قطعه زمين باير مشمول طرح، بيش از يک هزار متر مربع باشد مورد از کميسيون ماده پنج استعلام گردد.

تبصره دو : کاربريهاي خدماتي که به منظور تأمين سرانه هاي خدماتي مورد نياز شهرکها و مجموعه هاي مسکوني در نظر گرفته شده است از شمول اين مصوبه مستثني مي باشند.

تبصره سه : اين مصوبه شامل اراضي مي باشد که حداکثر تا پايان سال ۱۳۸۳ قانونا تفکيک و سند مالکيت آنها صادر شده باشد.
تبصره چهار : اراضي متعلق به کليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها و شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري از شمول اين مصوبه مستثني مي باشند.
تبصره پنج : در خصوص اراضي داراي ارزش تاريخي، موضوع قبلا از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استعلام گردد.