املاک واقع در طرح تعریض

سیاست های تشویقی جهت شهروندان مبنی بر رعایت برهای اصلاحی و ایجاد وحدت رویه در خصوص املاکی که در طرح تعریض قرار دارند.

احتراما، درارتباط با سياست هاي تشويقي جهت شهروندان مبني بر رعايت برهاي اصلاحي و همچنين ايجاد وحدت رويه درخصوص املاکي که در طرح تعريض گذرها قرار دارند، با عنايت به بند ۳ مصوبه هشتاد و نهمين جلسه شوراي شهرداران مناطق، موضوع در شوراي معاونين شهرسازي و معماري با حضور جناب آقاي مهندس زري بافان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع منجر به صورتجلسه پيوست گرديد، متمني است چنانچه موارد مطروحه مورد تائيد جنابعالي مي باشد دستور مقتضي صادر فرمائيد.

صورتجلسه شماره ۲ مورخه ۲۲-۰۴-۸۳ شوراي معاونين شهرسازي مناطق

در اجراي بند ۳ مصوبه هشتاد و نهمين جلسه شوراي شهرداران مناطق و به لحاظ ايجاد هماهنگي و يکسان سازي عملکرد مناطق در ارتباط با املاکي که در طرح تعريض گذرها قرار دارند دستورالعمل اجرائي زير مورد تصويب قرار گرفت.

در صورتي که مالکين املاک واقع در تعريض گذرها داوطلبانه نسبت به اصلاح املاک و انجام عقب نشيني مطابق طرح مصوب اقدام و مقدار اصلاحي را به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند، به ازاء هر متر مربع از ملک واقع در طرح صرفا مشمول تعديل عوارض مازاد تراکم معاد ۳ مترمربع تراکم مسکوني مطابق فرمول زير خواهند بود :

۳×مساحت ملک واقع در طرح+ تراکم مبناي مصوب×مساحت زمين بعد از اصلاحي= مساحت مشمول عوارض تراکم مبنا.
تبصره ۱- درصورت درخواست مازاد تراکم، ضوابط و مقررات روز ملاک عمل است.
تبصره ۲- با اعطاي امتياز مذکور صرفا مساحت مشمول تراکم مبنا افزايش يافته و مابقي رده هاي تراکمي عينا حفظ و رعايت مي گردد.
تبصره ۳- اين دستور العمل مشمول املاکي که قبل از ۱۳۸۳/۰۵/۰۱ پروانه ساختماني اخذ نموده اند نمي گردد.