سند نكاح نسبت به مهر غير منقول سند عادي است – اعتراض زوجه به مزايده صداق خود بابت دين زوج – اجتماع امرونهي – ثبت صداق غير منقول دردفتر اسنادرسمي پس ازطلاق

راي شماره : ۳۲۲ – 28-8-1343
راي شوراي عالي ثبت
پس ازصدوراجرائيه چك ،مازادملك مديون كه دروثيقه بانك بودبه نفع دارنده چك بازداشت شددارنده چك ،طلب بانك راطبق ماده ۳۴مكرر (تبصره دوم )دادودرخواست مزايده ملك راكردوبه مرحله صدورآگهي رسيد. زوجه بدهكارسندنكاح راارائيه دادكه به موجب آن ملك موردوثيقه بانك كه بازداشت شده است بصداق اواست ودرنتيجه به عمليات اجرائيه اعتراض كرد.اداره اجرابه جهت اين كه صداق دردفتراسنادرسمي ثبت نشده وسندنكاح نسبت بصداق ،سندعادي است ودرادارات ثبت پذيرفته نيست اعتراض ثالث اجرائي راردكردكه موردتاييدهيات تجديدنظرهم واقع شد.
راي مورخ ۲۸-۸-۴۳شورا:
(راي هيات تجديدنظربي اشكال به نظرمي رسد).
* سابقه *
نكات توضيحي :
اول – سندشرطي بانك درتاريخ موخربرسندنكاح تنظيم شده است ولي چون سندنكاح نسبت به نقل صداق به زوجه سندعادي است تعارض بين سندرسمي و سندعادي است وتقدم باسندرسمي است وسندعادي تاب معارضه باسندرسمي را نداردودارنده چك هم قائم مقام بستانكارسندرسمي شده است وازهمان مزايا استفاده ميكند.
دوم – درمانحن فيه ثبت صداق دردفتراملاك باوجودسبق تنظيم سند شرطي مشكل است واگرسندشرطي تنظيم نشده بودهمان راي ۳۲۱درمانحن فيه هم قابل اعمال بود.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۲۱-۴۲۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *