سلب امتياز شركتهای ساختمانی

سلب امتياز شركت هاي ساختماني متخلف در صدور شناسنامه فني ساختمان.

زمان انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۳

نايب رئيس شوراي شهر تهران گفت : شركت هاي ساختماني متخلفي كه عهده دار نظارت بر ساخت و سازهاي بالاي ۳ هزار متر براي شناسنامه دار كردن آنها بوده اند، از سوي سازمان نظام مهندسي سلب امتياز مي شوند.

حسن بيادي، با اشاره به تخلفاتي كه برخي از شركت هاي ساختماني زير نظر سازمان نظام مهندسي در اجراي  دستوروالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان داشته اند، به شهر نوشت گفت : اين شركت ها از سوي سازمان نظام مهنددسي از انجام كارهاي نظارتي سلب مي شوند.

وي تاكيد كرد : آيين نامه شناسنامه دار كردن ساختمان هاي بالاي ۳ هزارمتر در سال ۸۴ به منظور ارتقاي كيفيت ساخت و ساز با همكاري سازمان نظام مهندسي، وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي شهر تهران و شهرداري به تصويب رسيد و بر اساس اين آيين نامه بايد ساختمان هاي بالاي ۳ هزار متر براي اخذ شناسنامه فني به شركت هاي ساختماني كه از سوي سازمان نظام مهندسي اجازه فعاليت همراه با نظارت داشته اند، مراجعه نمايند.
عضو شوراي شهر تهران گفت: بدين ترتيب برخلاف گذشته كه يك نفر ماموريت هدايت كلان يك پروژه ساختماني را بر عهده داشت، اين كار به شركتي واگذار مي شود كه صلاحيت تمامي كارهاي فني را داشته باشد.
منبع خبر : روزنامه همشهري