درصورت اختلاف دراشاعه وافرازملكي ،دادگاه بايدبه دلايل رسيدگي نمايد وصرف اقرارسايرمالكين مبني براشاعه ملك ،تاثيري درحق مدعي افراز ندارد
راي شماره : ۱۲۶۱-۲۲/۶/۳۴

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"احدازفرجامخواندگان بموجب اظهارنامه در۱۵/۱۰/۱۰ثبت دودانگ مفروزقريه دينارآبادراتقاضاكرده ودر۲۸/۶/۱۲مفروزاطبق سندرسمي شماره ۳۷۵۸به فرجامخوانده ديگرانتقال داده وبموجب اعلاميه ۲۰/۹/۱۳ فروش دودانگ مفروزمشاراليهابه ادارثبت اطلاع داده ودرجريان دعوي اداره اوقاف درزمينه اعتراض برثبت دينارآبادنسبت به چهاردانگ به اين جهت كه ثبت دودانگ رامفروزاتقاضاكرده ايرادبعدم توجه دعوي نموده ودرسال ۱۳۱۷برثبت ديگري راجع به هيجده شعيراعتراض كرده كه وي مالك دو دانگ مفروزاست بااين حال حكم به اشاعه دينارآبادبه تقاضاي فرجامخوانده مذكوربه مستنداظهارنامه ثبتي فرجامخواه واقراراوبه اشاعه واينكه مالكين ديگراشاعه رادرسهام خودقبول كرده اندصحيح نبوده زيرانامبرده درجلسه ۲۷/۸/۱۹دادگاه بخش اظهاركرده كه وي باوضع قطعات اختصاصي با ثبت ملك به اشاعه به كيفيتي كه چيزي استثناءنشودحرفي نداردوفرجامخواه دراين زمينه اظهاركرده كه وي ثبت چهارده شعيررامشاعاازملك دينارآباد تقاضاكرده وششدانگ قلعه وششدانگ عرصه واعيان نه قطعه باغ ويك قطعه بيشه زاراختصاصي اوست وسه دانگ ازششدانگ يك باب طاحونه كه يكي از فرجامخواندگان به فرجامخوانده ديگرانتقال داده مشاع مي باشددرششدانگ آبادي مفروزاست است كه اين عبارت مخصوصاباتوضيحي كه راجع به مالكيت خودنسبت به باغ اربابي به ماخذششدانگ به شصت وچهارشعيردرهمان جلسه داده است ،نه قطعامفيداقراربه مشاع بودن ششدانگ دينارآبادمي باشدونه دلالت خواهدداشت براينكه فرجامخواه باثبت قريه به كيفيتي كه احداز فرجامخواندگان پيشنهادكرده بوده است موافقت كرده بنابراين وباتوجه به اظهاروكيل فرجامخواه ضمن اعتراض برحكم غيابي دادگاه بخش كه موكلش ثبت ۱۴شعيرمشاع ازچهاردانگ راتقاضاكرده واينكه قبول اشاعه ازطرف مالكين ديگربهرحال درحق فرجامخواه تاثيرنخواهدداشت حكم دادگاه شهرستان همدان مخدوش است و…"
* سابقه *

اختلاف دراشاعه وافراز
عدم توجه به ادله افراز
ازطرف عده اي ثبت سهام خودازششدانگ قريه دينارآبادتقاضاشده است وچون درتقاضاي ثبت رقبه نامبرده بين متقاضيان دراشاعه وافراز اختلاف بوده ازطرف ثبت همدان بموجب نامه شماره ۲۲۴۲۳مورخ ۲۲/۷/۱۹رفع اختلاف به دادگاه بخش شهرستان مزبورمحول شده ودادگاه بخش متقاضيان را دعوت كرده واحدازفرجامخواندگان كه ثبت دودانگ مفروزازششدانگ قريه دينارآبادرابعلاوه قطعاتي درخواست كرده بوده است درجلسه مورخ ۲۷/۸/۱۹ اظهارنموده كه باوضع قطعات اختصاصي باثبت قريه بعنوان اشاعه مخالفتي نداردوازطرف فرجامخوانده ديگركه ثبت پنج شعيرويك ثلث شعيرمفروزاز قريه رابعلاوه قطعاتي تقاضاكرده بوده است نيزباوضع قطعات اختصاصي موافقت شده است كه قريه دينارآبادمشاعاثبت شودوفرجامخواه كه بشرح اظهارنامه مورخ ۶/۶/۱۲ثبت چهارده شعيرمشاع ازكل نودوشش شعيرقريه را به انضمام قطعات ديگردرخواست كرده است درجلسه توضيح داده كه وي ثبت ۱۴ شعيررامشاعاتقاضاكرده وقطعات ديگرمفروزواختصاصي اوست ونسبت به قطعات مفروزاحدازفرجامخواندگان اعتراض كرده است .
دادگاه بخش درحكم خوداعلام نمود(قريه دينارآبادبه استثناءقطعاتي كه يكي ازفرجامخواندگان درجلسه مورخ ۲۷/۸/۱۹توضيح داده وبعضي ازشركاء گواهي داده اندمشاع مي باشد)
ازطرف وكيل فرجامخواه دادخواست واخواهي تقديم واعتراض شده كه قريه دينارآبادازقديم به دودانگ وچهاردانگ تقسيم شده وازچهاردانگ مفروزچهاده شعيرملكي موكل بوده ووي آبائاواجداداودرمدت زائدازپانصد سال درقلعه اربابي كه مشتمل برحياط بيروني واندروني وحصاروطويله ويك قطعه باغچه مي باشدتصرفات مالكانه داشته اند،سه دانگ طاحونه مورد تقاضاي ثبت واقع ونسبت به آن اعتراضي نشده ونسبت به سايرقطعات مختصه موكلش آگهي نوبتي منتشروكسي به آن اعتراض نكرده ودرجلسه ۱۶/۶/۲۷كه پس ازمعرفي وراث چندنفرازمتقاضيان تعيين شده بوده است واخواندگان مالك دودانگ مفروزبوده ودرچهاردانگ ديگربين مالكين مشاع است حق ونصيبي ندارندوبراي اثبات اين مراتب به پرونده ثبتي كه مشتمل براحكامي مي باشد استنادكرده ودرجلسه ۸/۹/۲۷علاوه كرده كه اظهارموكل اووسايرماكلين راجع به اشاعه مربوط به اشاعه وافرازدودانگ ازچهاردانگ بوده است دادگاه در جلسه ۲۱/۱۰/۲۷خلاصه محتويات پرونده ثبتي رادرپرونده عمل منعكس ودرجلسه ۲۴/۱/۲۹رونوشت اوراقي كه بموجب گواهي دادگاه اخذشده بوده ازطرف وكيل مزبورتسليم شده وبااستفاده ازمجموع اوراق تقاضاي گسيختن حكم غيابي را نموده است .اوراق مزبورعبارت ازرونوشت اجاره نامه رسمي است كه احداز واخواندگان چهارشعيرمشاع ازيك دانگ مفروزازششدانگ قريه راسه ساله از ديگري اجاره كرده ،حكم دادگاه شهرستان همدان دردعوي اوقاف نسبت به چهار دانگ كه راجع به دودانگ موردتقاضاي ثبت واخوانه مذكورمنتهي به عدم توجه دعوي شده است ،رونوشت سندمعامله كه مشاراليه درشهريور۱۲دودانگ قسمت شده رابه ضميمه قطعات معيني به واخوانده ديگرانتقال داده ،و رونوشت دوحكم ازدادگاه بخش همدان دردعوي واخواندفوق الذكربطرفيت يكي ازمتقاضيان كه مبني برمفروزبودن صادرگرديده ورونوشت هائي كه ازطرف همين واخوانده به ثبت محل تسليم شده حاكي ازتصديق اوبه اينكه دودانگ دينارآبادمفروزاست وازطرف وكيل واخواندگان خلاصه دفاع شده است كه واخوانده درجلسه ۲۲/۷/۱۹كه موخرازتاريخ اوراق است باقراربه اشاعه نموده است .
دادگاه بخش نظربه اظهارنامه ثبتي ۳۴۶۳-۱۵/۱۰/۱۰واحكامي كه در دعوي اوقاف صادرشده ونامه هائي كه درپرونده بايگاني بوده است قريه دينارآبادرامفروزتشخيص وباگسيختن حكم غيابي مفروزبودن سهم واخواه را اعلام نموده است .
ازطرف واخواندگان رسيدگي پژوهشي تقاضاشده واستنادبه احكام رابا لحاظ مدافعاتي كه سابقاشده بوده است بيمورددانسته اندودرجلسه دادرسي هم وكيل آنان توضيحاتي داده است .
شعبه اول دادگاه شهرستان همدان حكم بدوي راگسيخته وحكم به اشاعه قريه نامبرده صادرنموده است .
اين حكم درديوان عالي كشوربه استدلال اينكه :واخواه دردادخواست اعتراض به حكم غيابي نخستين تصريح نموده منظوراوازچهارده شعيرمشاع چهارده شعيرمشاع ازچهاردانگ مفروزازششدانگ قريه دينارآبادبوده يعني چهارده شعيرازشصت وچهارشعيركه همان چهاردانگ باشدوصدورحكم فرجام – خواسته براشاعه تمام ششدانگ قريه به استناداعتراف وتسليم تمام مالكين قريه منطبق بامحتويات پرونده نبوده است ،شكسته شده است .
شعبه ۲دادگاه شهرستان همدان پس ازرسيدگي چنين راي داده است : (اعتراضات وكيل پژوهشخواهان اعتراضاتي است كه درموضوع دعوي اقامه شده ودادنامه پژوهشي شماره ۲۹/۲۵صادرازدادگاه بخش همدان دائربه مفروزبودن قريه دينارآبادبرسهمي پژوهشخوانده است كه اعتراضات مزبورهيچيك وارد نيست ،زيراگذشته ازاينكه اظهارات واعتراضات وكيل پژوهشخواهان همانهائي است كه درمراحل قبلي اظهارداشته انداساسابشرح استدلالات ودلائل مشروحه ومندرجه دردادنامه ۷/۲۹-۲۵دادگاه بخش همدان ازقبيل اظهارنامه ثبتي شماره ۳۴۶۳-۱۵/۱۰/۱۰ورونوشت دادنامه هاي قطعي شماره ۱۸-۲۸و ۴۰۳-۱۸وسايردلايل موجوددرپرونده واظهارات وكيل پژوهشخوانده چه در مراحل بدوي وچه دراين دادگاه كه مجموعاحاكي ازافرازچهاردانگ قريه دينار آبادازدودانگ مي باشداعتراضات مزبورواردنيست واينكه وكيل پژوهش خواهان درلايحه اخيرخودتقاضاي ثبت پژوهشخوانده راكه به ادعاي مشاراليه بالاشاعه تقديم داشته دليل ديگري قرارداده آن نيزبطوري كه از تقاضاي ثبت پژوهشخوانده مفهوم مي شودووكيل مشاراليه نيزدرجلسه اخير اين دادگاه اظهارداشته مقصودمشاع ازچهاردانگ بوده نه مشاع ازششدانگ لذابنابه دلائل مذكوره موجوده درپرونده واستدلالات مشروحه دردادنامه ديوان عالي كشوركه درگسيختن دادنامه شماره ۷۹/۲۹شعبه ۱دادگاه شهرستان همدان صادرشده است دادنامه شماره ۲۹/۲۵دادگاه بخش همدان كه برفسخ دادنامه غيابي آن دادگاه ومفروزبودن چهارده شعيرسهم پژوهشخوانده ازقريه دينارآبادصادرشده بلااشكال بنظرمي رسدواستوارمي گردد.)
اين حكم مورداعتراض واقع شده وخلاصه اعتراض آنست كه حكم دادگاه مغايرحكمي است كه راجع به اشاعه نودوشش شعيرصادروقطعي گرديده مضافابه اينكه واخوانده به تاريخ موخرازاوراق اقراربه اشاعه نموده است .
دادگاه شهرستان درجلسه ۲۶/۱۲/۳۱رسيدگي وچنين راي داده است :نظر به اينكه واخوانده دراظهارنامه ثبتي تقاضاي ثبت سهمي ملك خودرابنحو اشاعه كرده وبعلاوه اقرارواعتراف به مشاع بودن ملك نموده برفرض اينكه اين اعتراف منحصرومحدودبه اشاعه درسهم خودبوده باشدچون سايرمالكين مشاع بودن رادرسهام خودنيزقبول كرده وبنحواشاعه تقاضاي ثبت نموده اند وسهم واخوانده پژوهش نمي تواندازحكم كلي سايرقطعات مستثني باشدنتيجتا مشاع بودن تمام ملك به اثبات مي رسدوچون دليلي برمفروزبودن قريه دينار- آبادوتقسيم آن اقامه نگرديده واحكام صادرقبلي باوصف اقراربعدي نمي تواندمجوزمفروزبودن ملكي قرارگيردبنابراين دادنامه واخواسته فسخ وحكم به اشاعه قريه نامبرده صادرواعلام مي شود.
اين حكم موردفرجامخواهي واقع شده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال ۱۳۵۳ ازصفحه ۲۰۳-۲۰۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *