رسیدگی به تخلفات ساختمانی

تخلفات، رسیدگی به تخلفات ساختمانی

نظر به اينکه تعداد کثيري از آرا صادره از کميسيونهاي ماده صد، صرفا” به لحاظ عدم رعايت مقررات ذيل تبصره ۱ ماده صد مبني بر ابلاغ تصميمات و آرا کميسيونهاي ماده صد به اشخاص ذينفع، توسط شعب مختلف ديوان عدالت اداري نقض ميشوند که اين امر مالا” موجب ايجاد رکود در جريان امور واحدهاي مختلف ذيربط آن شهرداري گرديده است.

با توجه به اينکه اداره کل امور اجرائي کميسيونهاي ماده صد و نيز واحدهاي اجرائيات و اجراي احکام مناطق بر حسب مورد، بر اساس سوابق ارسالي و مفاد فرمهاي تخلفات ساختماني، تنظيمي در شهرداريها مبادرت به ابلاغ تصميمات و آرا کميسيونهاي مذکور مي نمايند.

لذا به منظور جلوگيري از تبعات عدم رعايت مقررات شکلي فوق، دستور فرمايند در کليه مواردي که رسيدگي به تخلفات ساختماني به کميسيونهاي ماده صد ارجاع مي شود.
ضمن ارسال کليه سوابق پلاکهاي ثبتي مورد بحث و نيز تنظيم مفاد تخلفات ساختماني مربوطه به نحو صحيح و دقيق، کليه اشخاص ذينفع، اعم از مالکين و مستاجرين مربوطه را نيز در فرمهاي تخلفات ساختماني مشخص نموده و به اداره کل امور اجرائي کميسيونهاي ماده صد معرفي نمايند.