رای کمسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

نظر به اين كه مجوز تصرف خوانده رأي كميسيون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي و سند مالكيت موجود در يد وي مي باشد و تا زماني كه رأي كميسيون و سند مالكيت باطل نگردد موجبي جهت رسيدگي به دعوي خلع يد و قلع بنا وجود ندارد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۳/۱۲/۰۷      شماره دادنامه : ۵۲۰/۷۳/۱۹

مرجع رسيدگي شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور.

خلاصه جريان پرونده :

رای کمسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ :

خانم اعظم عليه آقاي قدرت الله در تاريخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۶ دادخواستي به خواسته خلع يد از زمين موضوع پلاك ثبتي ۱۳۰۸ اصلي از ۱۱۸ اصلي به مساحت ۱۸۰ متر مربع از نظر پرداخت هزينه دادرسي مقوم به هشت ميليون ريال به دادگاه تقديم و به استناد مدارك پيوست و با اين توضيح كه خوانده ملك وي را غصبا” تملك و تصرف نموده خواستار صدور حكم شده پرونده بدوا” در حقوقي ۲ اسلام آباد مطرح و سپس به علت اختلاف در مالكيت و قيمت ملك قراري به شماره ۳۳۲۱۱-۱۷ از ناحيه مرجع مرقوم داير بر صلاحيت دادگاه حقوقي يك اسلام آباد و پس از دخالت آقاي حشمت الله از طرف ورثه مرحوم پرويز پرويز طي كلاسه پرونده ۸۸۳۴-۱۷ در شعبه اول دادگاه حقوقي يك اسلام آباد تحت بررسي قرار گرفته.

پس از طي تشريفات قانوني و توجه به اظهارات و مدارك ابرازي و مدافعات وكلاء اصحاب دعووي يعني آقاي حشمت و آقاي ملكي زاده و نظر كارشناس داير بر مطابقت محدوده و سند مالكيت صادره بنام ورثه خواهان ها و خوانده و گواهي فرمانداري بر واگذاري زمين به عده اي از مردم منجمله خوانده سرانجام در تاريخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۲ طبق دادنامه شماره ۸۱۷ نظر به احراز استيلاء يد غاصبانه خوانده با عنايت به مدارك ارائه شده از ناحيه خوانده كه شوراي واگذاري زمين و گواهي فرمانداري و توضيحات نماينده فرمانداري كه دلالت بر واگذاري زمين به مردم واگذار مي كرد رأي به رد دعوي خواهان صادر و اعلام داشته آقاي حشمت الله وكيل ورثه ناصري پور از رأي مرقوم تجديد نظر خواسته و در اين رابطه پرونده ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارسال گرديده و پس شور اخذ تصميم به عمل خواهد آمد.

رای کمسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ :
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده در مورد تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره ۸۱۷-۷۳ شعبه اول حقوقي يك اسلام آباد مشاوره نموده چنين رأي مي دهند .
بسمه تعالي
رای کمسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ :
با توجه به محتويات پرونده و صرف نظر از ماهيت دعوي نظر به اين كه مجوز تصرف خوانده رأي كميسيون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي و سند مالكيت موجود در يد وي مي باشد و تا زماني كه رأي كميسيون و سند مالكيت باطل نگردد موجبي جهت رسيدگي به دعوي خلع يد و قلع بنا وجود ندارد عليهذا دعوي به كيفيت مطروح فاقد قابليت استماع رسيدگي است و ضمن رد اعتراضات وارده بر دادنامه تجديد نظر خواسته شماره ۸۱۷-۷۳ صادر از ناحيه شعبه اول دادگاه حقوقي يك اسلام آباد و تلقي رأي موصوف به عنوان قرار رد دعوي نتيجتا” و تاييد و ابرام مي گردد.