رای هیئت قانون ثبت

راي هيات موضوع ماده يك اصلاحي و حذف موادي از قانون ثبت مبناي صدور سند مالكيت به نام خوانده بوده و تا خدشه اي بر راي مذكور وارد نشود موجبي براي ابطال سند مالكيت وجود ندارد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۳/۰۵/۱۱   شماره دادنامه : ۱۸۰/۷۳/۱۹

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور.

رای هیئت قانون ثبت :

خلاصه جريان پرونده :

بانو اختر و آقايان احمد و محمود و ذبيح اله عليه آقاي حاتم در تاريخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۷ دادخواستي به خواسته ابطال و فسخ عين سند مالكيت شماره ۱۵۰۹۳ فرعي از ۱۶۳ اصلي سر حد آباد كرج به خسارت و ضرر و زيان مقوم به پنج ميليون ريال و تخليه يك باب مغازه به مساحت چهل متر مربع تقديم دادگاه نموده و به استناد مدارك پيوست و با اين توضيح كه طبق قول نامه عادي ملك مذكور وسيله آقاي حسين به آقاي ذبيح اله فروخته شده و به علت فوت آقاي حسين تنظيم سند رسمي به تاخير افتاده حسب اطلاع خوانده فوق الذكر با اقدام به جعل قول نامه و سوء استفاده از ماده ۱۴۷ قانون ثبت مبادرت به اخذ سند مالكيت صادر الذكر نموده و مستندا” به ماده ۲ قانون انتقال مال غير و مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون جعل خواستار صدور حكم گرديد.

پرونده به كلاسه ۱۰۳۹۶ در شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرج مطرح و مرجع مذكور پس از جري تشريفات قانوني و توجه به اظهارات و مدارك ابرازي و دفاع خوانده مبني بر خريداري مغازه و موضوع سند و استناد پرونده هياُت مستقر در اداره ثبت مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۱۵ حاكي از خريداري است سرانجام در تاريخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۷ اظهار نظر به رد دعوي خواهان آقاي ذبيح اله به علت اين كه راي هباُت موضوع ماده يك اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مبناي صدور سند مالكيت به نام خوانده بوده وتا خدشه اي برراي مذكور وارد نشود موجبي براي ابطال سند مالكيت وجود ندارد نموده و در مورد خواهان هاي رديف يك تا سه به دليل اين كه آنان قرار به فروش مورد دعوي وسيله مورثشان به رديف ۴ آقاي ذبيح اله نموده اند و در دعوي مطرح ذي نفع نيستند.

رای هیئت قانون ثبت :
اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوي نموده آقاي ذبيح اله به نظريه مزبور اعتراض نموده و در اين رابطه پرونده ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده وطي دادنامه شماره ۵۹۳/۱۹ –۱۳۷۱/۰۹/۳۰ اين شعبه به علت نقض در رسيدگي نسبت به مقدمات صدور سند مالكيت وراي هياُت موضوع ماده ۱۴۷ قانون سابق الذكر نظريه معترض عنه تاييد نگرديده.
پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده دادگاه مرجع اله در تاريخ ۱۳۷۲/۱۹/۰۸ طبق دادنامه شماره ۸۸۵ وقف استدلال منعكس در نظريه قبليش و با اضافه كردن اين جمله كه دليلي بر مخدوش بودن راي هيات مذكور وجودندارد و آنچه خواهان وكيلش در بيان علت اقرار ذكر كرده اند متكي بر هيچ گونه دليل نيست و ذكر سرقفلي در قرار داد اوليه مانع انتقال بعدي اصل ملك نمي تواند باشد حكم بر رد دعوي آقاي ذبيح اله و قرار عدم استماع دعوي ساير خواهان ها صادر و اعلام داشته آقاي منصور وكيل آقاي ذبيح اله از راي مرقوم تجديد نظر خواسته و مجددا پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و اين شعبه ارجاع شده و پس از شور اخذ تصميم به عمل خواهد امد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده در مورد تجديدنظر خواهي از دادنامه شماره ۸۸۵- ۷۲ شعبه حقوقي يك كرج مشاورين نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
رای هیئت قانون ثبت :
باتوجه به محتويات پرونده چون تجديد نظر خواهي از دادنامه شماره ۸۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۹ صادر از ناهيه شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرج مشمول هيچ يك از شقوق ماده ۱۰ قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها نيست ضمن رد اعتراضات تجديد نظر خواه دادنامه موصوف نتيجتا”تاييد و ابرام ميگردد.