رای سازمان جنگلها و مراتع

چنانچه راي صادره از هيات ماده واحده به زيان سازمان جنگلها و مراتع باشد اين سازمان مي تواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد.

رای سازمان جنگلها و مراتع :

سئوال – آيا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۹، چنانچه راي صادره از هيات اين ماده به زيان سازمان جنگلها و مراتع باشد آيا اين سازمان مي تواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد يا خير؟

شماره و تاريخ نظريه : ۲۰۱۴/۷ – ۱۳۸۱/۰۳/۰۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين :

رای سازمان جنگلها و مراتع :
نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در كميسيونها از جمله هيات موضوع (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲) نظرات شخصي آنان بوده و اصل براين است كه اين نمايندگان از استقلال راي برخوردارند.
لذا در صورتي كه نماينده اي در هيات به پرونده اي راي مثبت داده باشد اين راي مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي كه قانون اجازه مي دهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد.بديهي است وارد بودن اعتراض موكول به رسيدگي مرجع تجديد نظر خواهد بود.