رای شورا ناظر به خصوص

راي شورا ناظر به خصوص مورد است.

راي شماره : ۳۸۶ – ۱۳۴۴/۰۹/۱۱

راي شوراي عالي ثبت

رای شورا ناظر به خصوص :

يك پلاك به چند قطعه افراز و براي بعضي سند مالكيت صادر شده بود.در مورد اين املاك كسب دستوري در سال ۱۳۳۶ شده و شورا راي داده بود : (مالك ملكي كه سند مالكيت به نام او صادر شده مطابق قانون و مقررات از سند صادر شده بايستي استفاده كند).

سپس براي صدور سند مالكيت دو قطعه مفروز ديگر (كه سند مالكيت پلاك اصلي آن دو قطعه صادر شده بود) كسب دستور شد.

راي مورخ ۱۳۴۴/۰۹/۱۱ شورا :
رای شورا ناظر به خصوص :
(در صورتي كه در نظير اين مورد قبلاً در شورا منتهي به راي گرديده موردي براي اظهار نظر مجدد نيست).
شرح – خصوص مورد مقتضي سوال از باب احتياط شده است كه نظر مورخ ۱۳۴۴/۰۹/۱۱ شورا حاكي است كه اين گونه پرسش ها و احتياطات لازم نيست بنابر اين منظور اين نيست كه آرا شورا در موارد اختلاف و شكايات نظير، راساً قابل اجرا است ،هر راي فقط درخصوص مورد خود قابل اجرا است .
مرجع : آرا شوراي عالي ثبت و شرح آن صفحه ۵۰۲-۵۰۳
تاليف : دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي