رابطه مستاجر با موجر

رابطه مستاجر با موجر – اگر مستاجر از كبرسن احد موجرين بي اطلاع بماند، روابط او با ولي قهري همچنان موثر است.

بتاريخ : ۱۳۷۳/۰۵/۰۲

شماره دادنامه :۲۹۳

مرجع رسيدگي : شعبه ۶۵ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

خواهانها : خانمها و آقايان ۱- كاووس ۲- مهرنوش ۳- ناديا

خواندگان : آقاي عليرضا و آقاي احمد

خواسته : تخليه و تعديل

رابطه مستاجر با موجر :

راي دادگاه :

درخصوص خواسته خواهانها بطرفيت خواندگان داير به تعديل و افزايش اجاره بها و تخليه به لحاظ انتقال به غير موضوع اجاره نامه ۴۴۰۶۶-۱۳۴۶/۰۸/۰۳ دفترخانه ۸۳ تهران جزء پلاك ثبتي شماره ۴۶۲۰/۶۹۳۳ دادگاه با تشكيل جلسات متعدد رسيدگي و صدور و اجراي قرارهاي تحقيق و معاينه محل ازآنجا كه عليرغم احراز موضوع انتقال مورد اجاره به غير، تخلف مذكور در بند۲ ماده ۱۱ و ماده ۱۹ قانون مالك و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ را احراز نكرده و رضايت مالكين در انتقال بغير از نظر دادگاه توسط منتقل عنه جلب شده است.

مويد اين نظر دريافت اجاره بها پس از انتقال ،حتي توسط مالك مشاعي كه در زمان انتقال غايب بوده و به وكالت از او اعلام رضايت گرديده است،اخذ شده و رسيد داده شده است و درخصوص سهم مهرنوش احد از خواهانها كه در زمان انتقال مورد اجاره صغير بوده و پدر او كه در زمان صغر مهرنوش ولي قهري او بوده و از قبل اعلام رضايت كرده چون كبروي و اعمال حقوق مالكانه ازطرف او،به هيچ نحوي به اطلاع مستاجرين نرسيده و نتيجتا آنها باتكليفي در اين خصوص مواجه نبوده اند.

نتيجتا دربخش تخليه به لحاظ انتقال بغير به بطلان دعوي خواهانها حكم صادر و اعلام مي دارد، درخصوص قسمت ديگر خواسته خواهانها داير به تعديل و افزايش اجاره بها از ۱۳۶۰۷ ريال به ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ دادگاه براي احراز استحقاق خواهانها نظر كارشناس را جلب و با توجه به نظر كارشناس استحقاق خواهانها را تا ميزان ۲۵۰۰۰ ريال احراز و با توجه به انقضا سه سال ازتاريخ آخرين تعديل به استناد ماده ۴ قانون مالك و مستاجر و مواد ۴۴۴ و ۴۶۰ قانون آئين دادرسي مدني حكم به افزايش اجاره بها ماهيانه از ۶۰۷/۱۳ ريال به ۲۵۰۰۰ ريال صادر و اعلام مي دارد.
علاوه خواندگان مكلفند مبلغ ۵۷۰۷۸۹ ريال بابت مابه التفاوت اجور از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ صدورحكم نيز درحق خواهانها بپردازند.نسبت به بقيه خواسته خواهانها در مورد تعديل چون دليلي بر استحقاق آنان نيست حكم به بيحقي خواهانها صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و درحدود مقررات ظرف بيست روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رابطه مستاجر با موجر.
دادرس شعبه ۶۵ دادگاه حقوقي ۲ تهران – محمدرضا كاركن