رأی ۸۴۳ ديوان عدالت

رأي شماره ۸۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه…

… سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ شوراي مديران حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع نامه شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين ابطال بخشنامه شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۳۸۸/۰۲/۱۸ معاون آموزشي و سنجش دانشگاه پيام نور.

شماره هـ/۹۰/۱۰۵۰      ۱۳۹۱/۱۲/۰۷

تاريخ دادنامه : ۱۳۹۱/۱۱/۱۶     شماره دادنامه : ۸۴۳    کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۵۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري

شاکي : آقاي مجتبي ملکي

موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ شوراي مديران حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع نامه شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين ابطال بخشنامه شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۳۸۸/۰۲/۱۸ معاون آموزشي و سنجش دانشگاه پيام نور.

گردش کار: آقاي مجتبي ملکي به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ شوراي مديران حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع نامه شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين ابطال بخشنامه شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۳۸۸/۰۲/۱۸ معاون آموزشي و سنجش دانشگاه پيام نور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که به موجب مقررات مورد اعتراض، دانشجويان فراگير پذيرفته شده.

مقطع کارشناسي نوبت هجدهم ورودي سال ۱۳۸۶ دانشگاه که فاقد مدرک پيش‌ دانشگاهي هستند مکلفند مطابق مفاد نامه و بخشنامه (معترض بهما) اقدام کنند. نظر به اين که مقررات مورد اشاره مغاير با ماده ۴ قانون مدني است ابطال آنها را خواستار است.

متن نامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:

الف: نامه شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴

«معاون محترم آموزشي دانشگاه پيام نور با سلام

بازگشت به نامه شماره ۵۵۸۶۲/۳۰ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ جناب عالي اشعار مي‌دارد:

موضوع ادامه تحصيل پذيرفته شدگان دوره فراگير سال ۱۳۸۶ آن دانشگاه که فاقد مدرک پيش‌ دانشگاهي بوده‌اند، در سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ شوراي مديران حوزه معاونت آموزشي مورد بررسي قرار گرفته و مقرر شد در جهت حل مشکل دانشجويان مذکور به يکي از دو صورت زير عمل شود:

۱ـ به دانشجويان موصوف اجازه داده شود در حين تحصيل و يا در صورت نياز با کسب حداکثر دو نيمسال مرخصي تحصيلي، دوره پيش‌ دانشگاهي را بگذرانند و مدرک مذکور را به دانشگاه ارائه دهند.

۲ـ به منظور جبران محتواي مدرک پيش‌ دانشگاهي پذيرفته‌ شدگاني که به هر دليل امکان گذراندن دوره پيش‌ دانشگاهي را ندارند، به دانشگاه اجازه داده مي‌شود نسبت به طراحي و ارائه مجموعه دروسي مشتمل بر دروس مقدماتي، مهارتي و ارزشي به ارزش ۲۴ واحد براي دانشجويان مذکور اقدام کند.

گذراندن اين مجموعه از دروس علاوه بر دروس اصلي دوره براي کليه دانشجويان فاقد مدرک پيش‌ دانشگاهي الزامي‌است. ـ معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»

ب: بخشنامه شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۳۸۸/۱۲٫۱۸
«رئيس محترم دانشگاه پيام نور استان/ مرکز/ واحد
با سلام و احترام، به پيوست تصوير نامه شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ معاونت محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را در خصوص دانشجويان فراگير پذيرفته‌شده مقطع کارشناسي نوبت هجدهم (ورودي سال ۱۳۸۶) که فاقد مدرک پيش‌ دانشگاهي هستند، حضورتان ارسال و به اطلاع مي‌رساند.
براي رفع مشکل اين دانشجويان يکي از راهکارهاي ذيل اعمال شود:
۱ـ به‌ دانشجويان مذکور اجازه داده مي‌شود در حين تحصيل و تا قبل از دانش‌ آموختگي، دوره پيش‌ دانشگاهي را گذرانده و مدرک آن را به دانشگاه ارائه نمايند.
۲ـ اين دانشجويان مي‌توانند براي دو نيمسال مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات اخذ و دوره پيش‌ دانشگاهي را بگذرانند.
۳ـ به منظور جبران مدرک دوره پيش‌ دانشگاهي به پذيرفته شدگاني که به هر دليل امکان گذراندن دوره مذکور را ندارند اجازه داده مي‌شود نسبت به گذراندن ۲۴ واحد درسي از مجموعه دروس مقدماتي، مهارتي و ارزشي اقدام نمايند. گذراندن ايـن مجموعه دروس علاوه بـر دروس اصلي دوره بـراي کليه دانشجويان مشمول ايـن بنـد الزامي‌ مي‌باشد. ـ معاون آموزشي و سنجش دانشگاه پيام نور»

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي و امور مجلس دانشگاه پيام نور به‌موجب لايحه شماره ۱۸۷۱۵/۱۱۰۳ـ ص ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ توضيح داده است که:

«احتراماً، در خصوص پرونده به شماره بايگاني شعبه ۹۰۱۰۰۵ موضوع شکايت آقاي مجتبي ملکي به طرفيت دانشگاه پيام نور به خواسته ابطال مصوبه سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ شوراي مديران حوزه معاونت آموزشي موضوع نامه به شماره ۵۱۸۲/۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بخشنامه شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پيام نور به‌ استحضار مي‌رساند :

در دفترچه فراگير نوبت هيجدهم سال تحصيلي ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۶ ضوابط پذيرش و ثبت نام در آزمون ورودي فراگير سال ۱۳۸۶ دارا بودن مدرک رسمي ‌متوسطه نظام قديم يا جديد يا مدرک پيش‌ دانشگاهي نظام جديد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش و يا داشتن مدرک رسمي‌ کارداني پيوسته يا کارداني طبق جدول شماره يک مندرج در دفترچه و يا دانش‌ آموز‌ بودن در دوره پيش‌ دانشگاهي سال تحصيلي ۱۳۸۶ـ ۱۳۸۵ ذکر شده است.

شرط دانشجو شدن در دانشگاه پيام نور نيز گذراندن چند واحد درسي مندرج در دفترچه بوده که مشاراليه با دارا بودن مدرک ديپلم متوسطه نظام جديد در دوره فراگير شرکت و به عنوان دانشجو پذيرش شده است.

از سوي ديگر پس از پذيرش، دانشجو موظف به گذراندن دروس مصوب رشته‌هاي تحصيلي بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، لذا طبق مصوبه صادر شده از معاونت آموزشي وزارتخانه متبوع به شماره ۵۱۸۱/۲ـ ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ دو راه حل براي پذيرفته‌ شدگان دوره فراگير سال ۱۳۸۶ که فاقد مدرک پيش‌ دانشگاهي باشند اعم از کسب دو نيمسال مرخصي جهت گذراندن دوره پيش‌ دانشگاهي و ارائه آن به دانشگاه و يا گذراندن ۲۴ واحد دروس مقدماتي، مهارتي و ارزشي علاوه بر دروس اصلي ذکر و به دانشگاه پيام نور اعلام شده است.

طبق اين دستورالعمل معاون آموزش و سنجش اين دانشگاه نيز اقدام به صدور بخشنامه به شماره ۸۱۹۴۲/۳ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ جهت اجراي مصوبه مذکور کرده است.

لازم به ذکر است بخشي از واحدهاي مربوط در برنامه نيمسال اول نيز به عنوان دروس مقدماتي با علامت ستاره مشخص شده و اين دروس صرفاً مربوط به دانشجوياني که دوره پيش‌ دانشگاهي را نگذرانده‌اند و همزمان با واحدهاي ترم اول موظف به اخذ و گذراندن آن بوده‌اند.

بنابراين ادعاي خواهان مبني بر ايجاد حق مکتسبه به صرف شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي فراگير بدون اعلام دقيق برنامه درسي مصوب از سوي وزارت علوم و يا دانشگاه در دفترچه راهنماي آزمون و درخواست ابطال مصوبات و اشاره به عطف به ماسبق نشدن قوانين با توجه به عدم ارائه دلايل مستند دال بر ذکر برنامه درسي مشخص و يا تعداد واحدهاي معين درسي براي آن دسته از شرکت‌ کنندگان در آزمون که فاقد مدرک پيش‌ دانشگاهي بوده است، فاقد وجاهت قانوني است.

مشاراليه نيز موظف به اخذ و گذراندن ۲۴ واحد درسي به عنوان جايگزين مدرک پيش‌ دانشگاهي است، لذا با عنايت به موارد مطرح شده و مستندات پيوستي درخواست رد شکايت خواهان مورد استدعاست. قبلاً از بذل توجه جنابعالي قدرداني و تشکر مي‌شود.»
علي رغم ابلاغ شکايت شاکي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري لايحه‌اي از وزارت مذکور و اصل نشده است.
هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌ صدور رأي مبادرت مي ‎کند.
رأي هيأت عمومي :
نظر به اين که در بند الف ذيل رديف ۳ دفترچه راهنماي پذيرش دانش‌پذير دوره‌هاي فراگير کارشناسي نوبت هجدهم دانشگاه پيام نور در سال ۱۳۸۶ از جمله ضوابط پذيرش و ثبت نام اشخاص در دوره مذکور داشتن ديپلم رسمي‌ متوسطه نظام قديم يا جديد يا مدرک پيش‌ دانشگاهي نظام جديد ذکر شده است و بر همين اساس اشخاصي که داراي مدرک پيش‌ دانشگاهي نظام جديد نبوده‌اند.
به اعتبار داشتن ديپلم رسمي ‌متوسطه نظام قديم يا نظام جديد در اين دوره‌ها پذيرفته شده‌اند و با صرف وقت و هزينه در اجراي ضوابط ابلاغ‌ شده به تحصيل علم پرداخته‌اند، مقررات و ضوابط مورد اعتراض که در سال ۱۳۸۸ و دو سال پس از جذب دانشجو بر اساس ضوابط سال ۱۳۸۶ وضع شده و متضمن الزام به طي دوره پيش‌دانشگاهي يا گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي است که در زمان پذيرش دانشجويان فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي در سال ۱۳۸۶ به عنوان ضابطه جذب تلقي نشده است.
با اخذ وحدت ملاک از ماده ۴ قانون مدني و به لحاظ مغايرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و مقررات، با استناد به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري