رأی ۸۴۲ ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره ۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل مأموراني که از يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر اعزام مي‌شوند.

شماره هـ/۹۱/۱۱۷    ۱۳۹۱/۱۲/۰۷

تاريخ دادنامه : ۱۳۹۱/۱۱/۱۶    شماره دادنامه : ۸۴۲     کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۷

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري

شاکي : رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني جندي شاپور اهواز.

موضوع شکايت و خواسته : اعلام تـعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز به موجب لايحه شماره ۷۹۰۲/۸/پ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ اعلام کرده است که شعبه هاي اول و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست دو نفر از کارمندان دانشگاه که به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان به صورت موقت مأمور به‌خدمت شده بودند و خواستار الزام دانشگاه جندي شاپور اهواز به پرداخت حق مأموريت شده بودند، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زير است :

الف: شعبـه اول ديــوان عـدالـت اداري در رسيـدگـي بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۰۵۲ با موضوع دادخواست آقاي اسکندر قنواتي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز و به خواسته الزام به پرداخت حق مأموريت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۶۵ ـ ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ مفاداً به‌ شرح آينده.

به صدور رأي مبادرت کرده است:

با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اين که به دلالت حکمِ شماره ۵۲۱۰/م/۸/پ ـ ۱۳۸۵/۰۹/۰۲ کارگزيني محل خدمت شاکي از تاريخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ تا ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ به دانشگاه علوم پزشکي انتقال يافته و منظور از مأموريت انتقال موقت بوده است و با توجه به اين که در قبال انجام وظيفه قانوني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان حقوق و مزايا دريافت داشته است و صرف نظر از اين که طبق حکم کارگزيني صدرالذکر پرداخت مزاياي غير مستمر به عهده دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (دانشگاه مقصد) محول شده است. بنابراين به دليل عدم انطباق مأموريت مورد نظر شاکي با مقررات ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوري تخلفي از مقررات از ناحيه ادارات طرف شکايت محرز نيست، به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.

ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۴/۸۷/۱۱۳۶ با موضوع دادخواست آقاي علي حسيني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني جندي شاپور اهواز و به خواسته الزام به پرداخت حق مأموريت به‌ موجب دادنامه شماره ۲۲۹۲ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است :

رأي شماره ۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز به خواسته الزام خوانده به پرداخت حق مأموريت به‌شرح مندرجات  دادخواست و ضمايم پيوستي شعبه با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لايحه جوابيه طرف شکايت به شماره ۳۱۷۴ـ ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ همچنين ملاحظه تصوير مصدق ابلاغهاي کارگزيني و ابلاغ مأموريت صادر شده به شماره ۳۴۶۹/۲/ک/۴/۸ ـ ۱۳۸۶/۰۲/۱۲ خواسته شاکي را موجه تشخيص و مستنداً به ماده ۱۱ قانون استخدام کشوري و ماده ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري، با وارد دانستن شکايت شاکي، به الزام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز (به‌عنوان دانشگاه مأموريت دهنده) به پرداخت حق مأموريت شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادرشده وفق مقررات ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌ صدور رأي مبادرت مي ‎کند.
رأي هيأت عمومي ;
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که در اجراي تبصره ذيل ماده ۱۲ قانون استخدام کشوري، آيين‌نامه مأموريت در تاريخ ۱۳۵۲/۰۶/۲۴ به تصويب هيأت وزيران رسيده است و در ماده يک اين آيين‌نامه تصريح شده، حقوق و مزاياي مستمر يا فوق العاده شغل مأموراني که از يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون مذکور به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول ديـگر اعزام مي‌شوند تـا سقف ۶ مـاه از اعتبار مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و در ماده ۹ همان آيين‌نامه مقرر شده است.
فوق العاده و هزينه هاي موضوع مواد ۴۰ و ۳۹ قانون استخدام کشوري از اعتبارات وزارتخانه يا مؤسسه محل خدمت مستخدم پرداخت خواهد شد و شکات پرونده هاي موضوع تعارض براي مدت ۶ ماه با درخواست شخصي به‌ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان مأمور به خدمت شده‌اند و حقوق و مزاياي مستمر را مطابق ماده يک آيين‌نامه مأموريتها از دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز که دستگاه متبوع آنها بوده است، دريافت کرده‌اند و فوق العاده موضوع ماده ۳۹ قانون استخدام کشوري، مطابق ماده ۹ آيين‌نامه مأموريت‌ها بايد از سوي دستگاه محل خدمت مستخدم که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان مي‌باشد پرداخت گردد.
بنابراين رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۴۶۵ـ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ در حدي که متضمن اين معني است و به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.
هيأت عمومي‌ ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري