دعوي تصرف عدواني مخالف سند مالكيت در دادسرا – طرز رفع مزاحمتي كه بصورت احداث ديوار است – ايجاد مانع ديد در مقابل روشنايي خانه همسايه – تمبر شكوائيه تصرف عدواني و رفع مزاحمت – تمبر مالياتي وكيل در دعوي تصرف عدواني ورفع مزاحمت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۲۸۴ شماره ۲۰هفته دادگستري صفحه ۳۰۷۳۰۶

۱ با توجه بماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسي مدني و ماده ۷۳ قانون ثبت چنانچه مدعي عليه دعوي تصرف عدواني دفاع نمايد كه باستناد سند مالكيت ملك موضوع دعوي را تصرف كرده است و بنظر دادسرا هم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مدعي عليه در مهلت مقرر قانوني محرز گردد آيا دادسرا نيز مانند دادگاه بخش بايد بسند ماليكت متصرف عدوان ترتيب اثر دهد و دعوي تصرف عدواني را كه مخالف سند مالكيت است رد نمايد يا خير؟
۲ شخصي با احداث تيغه در جلو در ورودي حياط ديگري مانع عبور و مرور مالك و ساكنين حياط مذكور گرديده و دادسرا پس از شكايت شاكي و رسيدگي و احراز مزاحمت مشتكي عنه ، حكم رفع مزاحمت صادر كرده است چون براي امكان اجراي حكم بايد تيغه احداثي برداشته شود آيا دادسرا ميتواند دستور خراب كردن تيغه و رفع آنرا بدهد يا خير؟ و اصولا" نحوه اجراي حكم در اينمورد چگونه خواهد بود؟ ۳ مالك و متصرف ملكي شكايت مينمايد كه پنجره خانه اش راكه بملك همسايه باز ميشده و مدتها از آن استفاده ميكرده است ، همسايه مجاور مسدود نموده با محروم نمودن او از حق روشنائي موجبات مزاحمت او را فراهم ساخته است آيا چنين شكايتي عنوان رفع مزاحمت دارد يا ممانعت از حق آيا دادسرا صالح به رسيدگي ميباشدياخير؟ ۴ آيا بشكوائيه هاي تصرف عدواني و رفع مزاحمت بايدمعادل شكايات كيفري تمبر الصاق و ابطال شود و چنانچه دراين قبيل شكايات وكيل دادگستري دخالت نمايد آيا بايد بوكالت نامه خود تمبرمالياتي الصاق كند؟
كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه ۲۹/۶/۱۳۴۳ چنين اظهارنظركرده است :
۱ منظور از تصويب قانون جلوگيري از تصرف عدواني وصلاحيت دادسراها در رسيدگي باين نوع دعاوي حفظ انتظامات عمومي بوده است و با رعايت اين موضع دادسراها در دعاوي رفع تصرف عدواني صرفا" به سبق و لحوق تصرف رسيدگي مينمايند و ماده ۳۳۱ قانون آئين دادرسي مدني در اين نوع موارد قابل اعمال نيست .
۲ در مورد رفع مزاحمت كه بموجب جزء دوم ماده يك قانون اصلاحي جولگيري از تصرف عدواني بر طبق نظريه دادستان اقدام ميشود نظريه دادستان حكم بمعني و مفهوم ماده ۲ قانون مزبور محسوب نيست ولي چون در اين مودر مامورين حفظ انتظامات عمومي بر طبق نظريه دادستان بايد اقدام نمايند لذااگرموضوع مزاحمت احداث تيغه در جلوي در ورودي منزل خوانده باشد كه مانع عبور ومرور ساكنين خانه مذكور شود رفع مزاحمت و برداشتن تيغه بر طبق نظر دادستان اشكالي ندارد.
۳ در مورديكه مالك و متصرف در ملك خود ديوار گذارده هر چند كه مانع استفاه روشنائي همسايه هم باشد دعوي همسايه به برداشتن ديوار با مادتين ۱و۲ قانون جلوگيري از تصرف عدواني منطبق نيست كه رسيدگي آن در صلاحيت دادسرا باشد.
۴ در قانون آئين دادرسي مدني و قانون اصلاح هزينه هاي دادگستري وصول هزينه تمبر از دعوي رفع تصرف عدواني دادسرا پيش بيني نشده و اين نوع دعاوي هم عنوان كيفري نداردتاوصول هزنيه مجوزي داشته باشد.
۵ قانون ماليات بر درآمد سال ۳۵ و قانون اصلاحي سال ۳۷ناظر به وصول تمبر مالياتي از وكلاي دادگستري در دعاوي رفع تصرف عدواني دادسرا نميباشد بنابراين دخالت وكلا دراين قبيل دعاوي بدون الصاق تمبر مالياتي به وكالت نامه بي اشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *