دعوی تخلیه مدت اجاره

دعوی تخلیه مدت اجاره – دعوي تخليه به لحاظ انقضا مدت اجاره بايد پس از انقضا مدت طرح شود.

به تاريخ : ۱۳۷۲/۰۹/۳۰

شماره دادنامه : ۵۶۸

مرجع رسيدگي : شعبه ۶۱ دادگاه حقوقي دو تهران.

خواهان : حسين

خوانده : تقي

خواسته : تخليه به لحاظ انقضامدت.

دعوی تخلیه مدت اجاره :

راي دادگاه

خواسته وكيل خواهان اجمالا صدور حكم به تخليه يد خوانده از مورد اجاره موضوع سند عادي ۱۳۷۱/۰۶/۰۱ مستند دعوي مي باشد.

نظر به اينكه تحقق دعوي شرط لازم براي شروع به رسيدگي ازجانب دادگاه و نظر به اينكه در دعواي تخليه يد از عين مستاجره با سپري شدن مدت اجاره استحقاق موجر و يا عدم انجام تكليف قانوني از جانب مستاجر در تخليه مورد اجاره دعوي محقق مي گردد.

دعوی تخلیه مدت اجاره :
نظربه اينكه در مانحن فيه مدت اجاره از ۱۳۷۱/۰۶/۰۱ لغايت شهريور ماه سال بعد مقرر شده كه در زمان تقديم دادخواست (۱۳۷۲/۰۶/۲۸) مدت مزبور منقضي نشده به عبارت ديگر اساسا موجبات استحقاق خواهان در مطالبه خواسته فراهم نگشته و مالا دعوي تحقق نيافته است.
لذا دادگاه خواسته را مقتضي اجابت ندانسته و حكم به بطلان دعوي صادر مي نمايد.حكم صادره در محدوده ماده ۹ قانون تجديدنظر از آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه حقوقي يك تهران مي باشد.
دادرس دادگاه – اجتهادي