دعوی تجویز انتقال تخليه

موجر مي تواند در قبال دعوي تجويز انتقال منافع تخليه مورد اجاره را در قبال سرقفلي درخواست كند.

بتاريخ : ۱۳۷۰/۰۱/۲۵        شماره دادنامه : ۳۶

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

دعوی تجویز انتقال تخليه.

خواهان : سيروس و فرامرز

خوانده : رحمت اله

خواسته : تجويز انتقال حق كسب و پيشه.

دعوی تجویز انتقال تخليه :

راي دادگاه :

درخصوص دادخواست وكيل خواهانها بطرفيت خوانده دائر بر صدور حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره بغير نظر به اينكه وراثت خواهانها بر مورث خود به دلالت گواهي انحصار وراثت شماره ۲۳۴۸-۱۳۶۵/۰۵/۱۶ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه حقوقي دو تهران محرز و محقق مي باشد و با احراز رابطه استيجاري في ما بين طرفين به موجب اجاره ناه رسمي شماره ۵۹۶۰۷ مورخ ۱۳۳۹/۱۲/۰۶ تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۲۹۰ تهران و نظر به اينكه مطابق مندرجات سند اجاره مرقوم حق انتقال منافع مورد اجاره بغير از مستاجر سلب شده.

با توجه به اينكه خوانده در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۹ در محضر دادگاه خواستار تخليه مورد اجاره خواهانها در قبال پرداخت حق كسب و پيشه گرديده كه با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ منعي در پذيرش تقاضاي وي بنظر نمي رسد و جهت تعيين حق كسب و پيشه خواهانها، قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه تقديمي ثبت شده به شماره ۸۸۰-۱۳۶۶/۰۳/۰۱ ميزان حق كسب و پيشه را مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال تعيين و اعلام نموده است.

دعوی تجویز انتقال تخليه :
نظريه مذكور با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضيه مغايرت و مباينتي ندارد و از ناحيه طرفين بر نظريه مزبور ايراد و اعتراضي وارد نگرديده است بنا به مراتب دادگاه دعوي وكيل خواهانها را وارد تشخيص و به استناد ماده مزبور با رعايت مواد ۲۷ و ۲۸ همان قانون حكم به تخليه و انتزاع يد خواهانها از مورد اجاره موضوع اجاره نامه رسمي مزبور در قبال دريافت مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق كسب و پيشه تعيين شده از ناحيه كارشناس منتخب دادگاه با مهلت دو ماه از تاريخ توديع وجه مزبور صدور و اعلام مي شود.
خوانده مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه مزبور را در صندوق دادگستري توديع كرده و قبض سپرده را به دفتر دادگاه تسليم دارد راي صادره حضوريست و وفق مقررات قابل رسيدگي تجديد نظرخواهي در دادگاههاي حقوقي يك تهران مي باشد.
دعوی تجویز انتقال تخليه.
رئيس شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي ۲ تهران -اسماعيل پور