دعوي دستگاه دولتي مربوط به اعتراض به دستور صدور اجرائيه و ابطال اجرائيه صادره ازطرف سازمان تامين اجتماعي در صلاحيت دادگاه مي باشد

شماره تجديدنظر : ۲-۸۱۳۷
تاريخ رسيدگي : ۳۰-۱-
۱۳۷۹شعبه : شماره دادنامه ۳۲-۸
علت طرح : اعمال ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري
مرجع رسيدگي : شعبه هشتم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان : جواد حرير فروش رئيس ،يونس قهرماني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
وزارت راه وترابري دادخواستي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي مطرح و ابطال عمليات اجرائي ، اجرائيه شماره ۱۸۹۶-۱-۷۵ سازمان تامين اجتماعي و استرداد مبلغ ۸۰۳-۱۵۸-۲۶ را تقاضا نموده است ۰ پرونده در شعبه ۳ دادگاه عمومي تهران مطرح و آن دادگاه به استناد مواد۹۲و۹۳ آئين نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي به اعتبار صلاحيت رسيدگي هيئت مندرج در ماده ۹۳ آئين نامه مذكور از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند كه واصل وتحت نظر است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي يونس قهرماني و اوراق پرونده مشاوره نموده به شرح زيراتخاذ تصميم مي نمايد:
بسمه تعالي
((تصميم )) دعوي اعتراض ، به دستور صدور اجرائيه بوده و ابطال اجرائيه از طرف خواهان درخواست گرديده و موضوع منطبق با قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب ۱۳۲۲ مي باشد و نتيجتاً مرجع صالح جهت رسيدگي دادگاه بوده و بانقض قرار عدم صلاحيت پرونده جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران فرستاده مي شود.
رئيس : حرير فروش، مستشارشعبه يونس قهرماني

۲۱۰
* سابقه *

تاريخ :۲۱-۴-۷۷ پرونده كلاسه : ۷۶-۸۳۹ شماره دادنامه : ۵۰۲
رايانه ۲-۹۲۶۰۶
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه عمومي تهران به رياست دكتر منصور پورنوري
خواهان : وزارت راه وترابري بنشاني خيابان فرصت بين طالقاني و سميه پلاك ۱۲۲ طبقه چهارم اداره كل حقوقي
خوانده : سازمان تامين اجتماعي به نشاني تهران خ آزادي جنب وزارت كار وامور اجتماعي شماره ۴۱۶ طبقه چهارم
خواسته : عمليات اجرائي
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي وزارت راه وترابري بطرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته ابطال عمليات اجرائي شماره ۹۶۰ مورخ ۱۸-۱-۷۵سازمان تامين اجتماعي نظر به اين كه حسب مواد۹۲و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مرجع رسيدگي به شكايات نسبت به عمليات اجرائي سازمان تامين اجتماعي هيات مقرر در ماده ۹۳ آئين نامه مرقوم مي باشد دادگاه قرار عدم صلاحيت به شايستگي صلاحيت هيات مندرج در ماده ۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي صادر و اعلام مي دارد مقرر مي نمايد دفتر در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با تشكيل پرونده جهت رسيدگي اظهارنظر به ديوان عالي كشور ارسال شود.
رئيس شعبه ۳دادگاه عمومي تهران منصورپورنوري

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *