دعواي رفع مزاحمت

دعواي رفع مزاحمت از مدعي اجاره نسبت به منافع عين مستاجره قابل استماع مي باشد.

راي ديوان عالي كشور

موافق قانون آئين دادرسي مدني دعواي رفع مزاحمت از مدعي اجاره نسبت به منافع عين مستاجره كه به موجب قانون مدني اموال غيرمنقول محسوب است قابل استماع مي باشد.

حكم شماره ۷۷۳-۱۳۲۴/۰۶/۱۱ شعبه ۸

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۳٫
تاليف : احمد متين
اسفندماه ۱۳۳۳٫