دستور العمل گودبرداری

پيرو بخشنامه شماره ۸۰/۸۲۰۰۵۹۵۷ به تاريخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۱ به منظور ايمن سازي و جلوگيري از ورود خسران به سرمايه هاي ملي کشور و کاهش تلفات انساني و مديريت صحيح شهري به هنگام انجام عمليات گودبرداري ارزش و اهميت و ضرورت اين دستورالعمل بيش از پيش آشکار مي گردد.

از اينرو مراتب با تاکيد بر رعايت مفاد آن و بخشنامه فوق الذکر و اطلاع رساني به هنگام به مهندسان و متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل ابلاغ مي گردد. بديهي است حسن اجراي آن به عهده شهرداران محترم منطقه و نظارت عاليه توسط اداره کل معماري و ساختمان انجام خواهد شد.

۱- اخذ گزارش، قبل و به هنگام عمليات گودبرداري ساختمان هايي که در پروانه ساخت آنها، نام مهندس مجري درج گرديده در خصوص مراتب ذيل الزامي است در غير اين صورت مهندس ناظر موظف به ارائه گزارش مي باشد.

الف) زمين مورد نظر از لحاظ استحکام دقيقا مورد بررسي قرار گيرد.

ب) موقيعت تاسيسات زيرزميني (کانال هاي فاضلاب، لوله کشي آب، گاز، کابل هاي برق، تلفن و غيره که ممکن است در حين انجام عمليات گودبرداري موجب بروز معلق و يا محصور کردن و حفاظت از آنها و يا تغيير مسير دائم يا موقت و يا قطع جريان آنها اقدام گردد.

۲- از طريق نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب ايمني (سازه نگهبان) رفع خطر و ايمني ديواره هاي گود و پايداري ساختمان هاي مجاور تامين گردد.

۳- در مواردي که عمليات گودبرداري و حفاري در مجاورت بزرگراه ها، شريان هاي اصلي عبور مرور و يا مراکز و تاسيساتي که توليد ارتعاش مي نمايد انجام شود، بايد تدابير احتياطي از قبيل نصب شمع، سپر و مهارهاي مناسب براي جلوگيري از خط ريزش اتخاذ گردد.

۴- مصالح حاصل از گودبرداري نبايد به فاصله کمتر از نيم متر از لبه گود ريخته شود.

۵- ديواره هاي گودبرداري و حفاري در موارد ذيل بايد دقيقاً مورد بررسي و بازديد قررا گرفته و در نقاطي که خطر ريزش يا لغزش بوجود آمده است، وسايل ايمني نصب يا تقويت گردد.
الف) بعد از يک وقفه ۲۴ ساعته يا بيشتر در کار
ب) بعد از هرگونه عمليات انفجاري
ج)بعد از ريزش هاي ناگهاني
د) بعد از صدمات اساسي به سازه نگهبان
ه) بعد از يخبندان و باران هاي شديد
۶- قبل از قرار دادن ماشين آلات و وسائل مکانيکي از قبيل جرثقيل، بيل مکانيکي، کاميون و غيره در نزديکي لبه هاي گود بايد شمع، سپر و مهارهاي لازم جهت افزايش مقاومت در مقابل بارهاي اضافي در ديواره گود نصب گردد.
۷- در محل گودبرداري بايد يک نفر نگهبان مسئول نظارت بر ورود و خروج کاميون ها و ماشين آلات سنگين باشد و نيز براي آگاهي کارگران و ساير افراد، علائم هشدار دهنده در معبر ورود و خروج کاميون ها و ماشين آلات مذکور نصب گردد.
نصرت اله کاشاني