دستورالعمل ارزيابی اراضی زراعی

دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره (۳) الحاقي ماده (۲) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.

روساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها

به پيوست دستورالعمل موضوع ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هيات محترم وزيران كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي «كشور»، « مسكن و شهرسازي» و « امور اقتصادي و دارايي» تهيه شده است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

دستورالعمل نحوه تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغها موضوع تبصره (۳) الحاقي ماده (۲) اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (موضوع ماده ۸ تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هيات محترم وزيران)

الف) تركيب كميسيون تقويم و نحوه تشكيل آن

۱ـ كميسيون تقويم در هريك از شهرستانها با حضور نمايندگان استانداري، سازمان امور اقتصادي و دارايي و سازمان جهاد كشاورزي در مديريت جهادكشاورزي شهرستان تشكيل كه جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت‌يافته و راي اكثريت اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ـ استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ معرفي نمايند.

تبصره ۲ـ حضور اعضاء كميسيون قائم به شخص بوده و حق تفويض و تعيين جانشين يا نماينده را نخواهند داست.

تبصره ۳ـ معرفي يك نماينده براي عضويت در چند كميسيون تقويم در شهرستانهاي تابعه استان حسب مورد بلامانع مي‌باشد.

۲ـ كميسيون تقويم موظف است حداكثر ۲۰ روز پس از درخواست مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نسبت به تقويم و ارزيابي اراضي اقدام نمايد.

۳ـ مديريت جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به تشكيل دبيرخانه، ثبت و نگهداري سوابق اقدام نمايد.

تبصره ـ رئيس اداره يا كارشناس مسئول امور اراضي شهرستان به عنوان دبير كميسيون تعيين مي‌گردد.

ب) نحوه تقويم و ارزيابي :

قيمت روز اراضي زراعي و باغها با كاربري جديد يا مورد تقاضا توسط كميسيون تقويم، با در نظر گرفتن ارزش كاربري‌هاي مشابه در نزديكترين فاصله عرفي از محل وقوع ملك دوري و نزديكي به شهرها، روستاها و امور خدماتي و زيربنايي و با انجام بررسي‌هاي فني و تحقيقات محلي و بازديد زمين، ديده مي‌شود. قيمت تعيين‌شده نبايد كمتر از قيمت روز زمين با كاربري فعلي باشد.

ج) نحوه ايجاد وحدت رويه و نظارت :

۱ـ بمنظور نظارت بر حسُن اجراي دستورالعمل و عملكرد كميسيونهاي تقويم و ارزيابي شهرستانها، سازمان جهاد كشاورزي موظف است نسبت به پيگيري معرفي به موقع نمايندگان استانداري و امور اقتصادي و دارايي، تشكيل به موقع كميسيونها و تنظيم صورتجلسات مربوطه و ابلاغ آن اقدام نمايد.

۲ـ سازمان امور اراضي موظف است به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به تهيه فرم‌هاي موضوع اين دستورالعمل اقدام نمايد.

۳ـ تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت ۶ ماه اعتبار خواهدداشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و يا عدم واريز عوارض در مدت مقرر، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهدشد.
۴ـ در مهلت اعتبار تقويم، كميسيون پس از اعلام نظريه كارشناسي خويش به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان، حق تجديدنظر در قيمت تقويم شده را ندارد.
۵ ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان يا دبيرخانه كميسيون مجاز به قبول درخواست تخفيف و يا تقسيط و يا هرگونه مساعدت ديگري درخصوص عوارض موضوع ماده ۲ قانون نمي‌باشد.
۶ ـ آن دسته از تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز كه كميسيون اقدام به ارزيابي نموده و پرونده مربوطه در محاكم قضايي مطرح و منجر به صدور حكم قطعي نگرديده در پايان مهلت ۶ ماهه اعتبار ارزيابي، مديريت جهاد كشاورزي موظف است از كميسيون تقويم، ارزيابي جديد را درخواست و كميسيون نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز قيمت‌گذاري جديد را به مديريت مذكور اعلام نمايد.
۷ـ سازمان جهاد كشاورزي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش واريز عوارض موضوع ماده ۲ قانون را پس از تاييد خزانه به سازمان مسكن و شهرسازي ارسال نمايد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري