دستورالعمل قانون ملی شدن

دستورالعمل نحوه تشخيص واجراي قانون ملي شدن (مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۲۱)

به منظور بحث درباره نحوه اجراي مقررات قانوني (تشخيص مراتع موضوع قانون ملي شدن جنگل ها مراتع و اراضي باير وموات موضوع قوانين اصلاحات ارضي در ساعت ۸:۳۰ روز دوشنبه بيست و يکم دي ماه ۱۳۴۹ جلسه اي باحضور جناب آقاي روحاني وزير آب و برق، جناب آقاي وليان وزير اصلاحات اراضي و تعاون روستايي، جناب آقاي وحيدي وزيرکشاورزي در دفتر وزير منابع طبيعي تشکيل و بنابراين موارد ذيل مورد تصويب کميسيون قرار گرفت.

اجراي مقررات تشخيص مراتع ملي شده ازطرف وزارت منابع طبيعي در هر مورد بدواً انجام گيرد. پس از اقدام وزارت صنايع طبيعي نتيجه تشخيص نهايي به وزارت اصلاحات ارضي و تعاوني روستايي اعلام شود تا درصورت لزوم در اجراي مقررات مربوط به اراضي باير و موات نسبت به مازاد مراتع ملي شده از طرف وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اقدام لازم معمول گردد.

ضمناً توافق شده هرگاه اراضي که بدين ترتيب ملي اعلام شود براي افزايش سطح زير کشت شرکت هاي سهامي زراعي متشکله مورد احتياج وزارت اصلاحات اراضي و تعاون روستايي باشد.
وزارت منابع طبيعي ترتيب در اختيار گذاردن اراضي مورداحتياج وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي را بدهد.
وزيراصلاحات ارضي و تعاون روستايي – وزير منابع طبيعي – وزير آب و برق – وزير کشاورزی