دستورالعمل جبران خسارات

دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي.

ماده ۱ـ در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند :

الف ـ سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست.

ب ـ قانون : قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي ـ مصوب ۱۳۸۴ـ

پ ـ كاركنان و مأموران سازمان : آن دسته از كاركنان شاغل غيرستادي سازمان كه در زمينه حفاظت محيط زيست، كنترل مناطق، كشف، تعقيب جرايم ناشي از قوانين و مقررات شكار و صيد و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت دارند.

ت ـ كاشف : كسي كه نگهداري، حمل و نقل، ورود و خروج و به طور كلي شكار و صيد غيرمجاز جانوران وحشي و ساير تخلفات زيست محيطي را كشف مي‌نمايد و به مأموران سازمان در واحدهاي ذي‌ربط اعلام مي‌كند و زير صورتجلسه مربوط را امضاء مي‌نمايد.

ماده ۲ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به منظور اجراي قانون هر ساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزينه‌اي خود پيش بيني و مطابق مقررات اين دستورالعمل مصرف نمايد.

ماده ۳ـ مبناي محاسبه حق كشف، هفتاد درصد (۷۰%) بهاي جانور وحشي شكارشده طبق مصوبات شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست مي‌باشد كه به شرح زير قابل پرداخت است :

الف ـ كاركنان و مأموران سازمان در امر كشف تخلفات و جرايم زيست محيطي معادل بيست‌و‌پنج ‏درصد (۲۵%) بهاي جانوران وحشي.

ب ـ كاركنان و مأموران سازمان در امور جلوگيري از تخلفات و جرايم معادل سي و پنج درصد (۳۵%) بهاي جانوران وحشي.

پ ـ كاركنان و مأموران سازمان در امور پيگيري و تعقيب معادل ده‌ درصد (۱۰%) بهاي جانوران وحشي.

تبصره ۱ـ چنانچه هر يك از اشخاص مذكور در اين ماده در دو يا چند عنوان سهيم باشند، فقط حق دريافت سهم بيشتر را دارند.

تبصره ۲ـ در مواردي كه اشخاص مذكور در هر يك از بندهاي اين ماده بيش از يك نفر باشند، سهم مقرر به نسبت فعاليت و ميزان مشاركت آنان حسب مورد به تشخيص مديركل حفاظت محيط زيست استان ذي‌ربط يا رييس اداره شهرستان مربوط تعيين خواهد شد.

ماده ۴ـ علاوه بر مواد مندرج در ماده (۳) و بندهاي آن، سازمان موظف است از محل اعتبارات مصوب كه به اين منظور اختصاص مي‌يابد حسب مورد و به تشخيص رييس سازمان يا نماينده وي نسبت به پرداخت خسارات يا ديه و سختي كار به مشمولين قانون به شرح زير اقدام نمايد :
الف ـ به هر يك از كاركنان و مأموران سازمان كه ضمن انجام وظيفه يا مأموريت محوله مصدوم يا مجروح شده و تحت مداوا قرار مي‌گيرند با ارايه مدارك مثبته علاوه بر ديه يا ارش قانوني، حداكثر تا سي ميليون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و در صورتي كه صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل ديه يا ارش عضو ناقص شده.
ب ـ به خانواده كاركنان و مأموراني كه در جهت انجام وظايف قانوني و مأموريت محوله به منظور جلوگيري، كشف، تعقيب جرايم شكار و صيد و در حين برخورد با متخلفين جان خود را از دست مي‌دهند علاوه بر ديه حسب مورد حداكثر تا يكصد ميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال.
پ ـ به كاركنان و مأموراني كه در اجراي وظايف قانوني محوله به ويژه كشف، تعقيب جرايم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالي شده‌اند حداكثر بيست ميليون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال.
ت ـ به كاركنان و مأموراني كه هنگام كشف، تعقيب جرايم، شكار و صيد براثر درگيري با متخلفان به حكم قطعي مراجع قضايي به پرداخت ديه محكوم مي‌شوند، معادل مبلغ ديه مندرج در حكم مزبور.
ث ـ به كاركنان و مأموراني كه انجام وظايف آنها با سختي شرايط كار موضوع بند (خ) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري ـ مصوب ۱۳۴۵ـ همراه است فوق‌العاده‌اي به همين عنوان قابل پرداخت است.
تبصره ـ دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي