دستورالعمل قانون نظام هماهنگ

دستورالعمل اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شهرداري تهران.

هيات وزيران درجلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۹ بنا به پيشنهاد شماره ۸۰۰۰-۱۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۷سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- دستورالعمل اجراي قانون ياد شده در شهرداري تهران را به شرح زير تصويب نمود :

ماده ۱-جدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين تصويبنامه به گروه – هاي وروردي جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- كه از اين پس به اختصار قانون ناميده مي شود به شرح زير است :

الف -كليه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك پايان دوره ابتدايي يا كمتراست در گروه (۳).

ب -كليه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك پايان دوره راهنمايي (سيكل) است درگروه (۴).

پ -كليه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك پايان دوره كامل متوسطه (ديپلم) است درگروه (۶).

ت -كليه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك فوق ديپلم است درگروه (۷).

ث-كليه مشاغلي كه شرايط تحصيلي احراز آنها ليسانس است درگروه (۸).

ج-كليه مشاغلي كه شرايط تحصيلي آنها فوق ليسانس است درگروه (۹).

چ-كليه مشاغلي كه شرايط تحصيلي آنها دكتري است درگروه (۱۰).

تبصره ۱-شهرداري تهران مكلف است طرح طبقه بندي مشاغل مربوط را با توجه به مواد (۱) و (۳) قانون تنظيم و پس از تصويب شوراي اداري شهرداري تهران اجرا و يك نسخه از آن را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال نمايد.

تبصره ۲-درصورتي كه در تخصيص مشاغل به گروههاي ورودي مشمولان قانون استخدام كشوري بعد از تاريخ ۱۳۷۸/۰۱/۰۱ اصلاحاتي انجام شود تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين تصويبنامه به گروههاي ورودي نيز به همان ترتيب اصلاح مي شود.

ماده ۲-ضريب افزايش سنواتي تاپايان سال ۱۳۷۰ برابر سه درصد (۳%) و از اول سال ۱۳۷۱ بين سه تا پنج درصد براساس نتايج ارزشيابي شاغلين خواهد بود.

ماده ۳-ميزان فوق العاده شغل مستخدمان شاغل در شهرداري تهران حداقل برابر با پنجاه درصد (۵۰%) حقوق مبناي گروه مربوط تعيين مي شود كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسووليتها تا يكصد و پنجاه درصد (۱۵۰%) حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.

تبصره ۱-فوق العاده شغل آن دسته از مستخدماني كه تصدي مشاغل مديريت و سرپرستي موضوع.

تبصره (۱) ماده (۴) قانون را به عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا بيست وپنج درصد (۲۵%)حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.

تبصره ۲-فوق العاده شغل آن دسته از مستخدماني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي موضوع تبصره (۲) ماده (۴) قانون را به عهده دارند علاوه برموارد فوق تا بيست و پنج درصد (۲۵%) حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.

تبصره ۳-ميزان فوق العاده شغل موضوع اين ماده و تبصره هاي ن براساس مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و درمورد فوق العاده شغل مشمولان ماده (۱) قانون توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود.
ماده ۴-به مستخدماني كه بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي كنندحداكثر معادل حقوق مبناي آنان فوق العاده كارانه قابل پرداخت است.
تبصره -استاندارد مشاغل اختصاصي و همچنين ضوابط پرداخت فوق العاده كارانه با پيشنهاد شهرداري تهران و تاييد سازمان امور اداري و استخدمي كشور تعيين مي شود.
ماده ۵-شهرداري تهران مي تواند در اجراي ماده (۶) قانون و به منظور جذب و نگهداري مستخدمان شاغل در مشاغل داراي مهارتهاي فني و ويژه مشاغل اختصاصي و تخصصي و فني شهردار تهران كه تصدي آن مستلزم دارا بودن مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم باشد همچنين مشاغل مديريتي فوق العاده هايي طبق ضوابطي كه پس از سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت نمايد.
ماده ۶-درصورتي که مجموع وفوق العاده شغل مستخدمان شهرداري تهران با اجراي اين تصويبنامه كمتر از مجموع و فوق العاده مشاغل آنان قبل از تاريخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ باشد مابه التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق حقوق به آنان پرداخت مي شود و هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق العاده شغل تا استهلاك كامل ازتفاوت تطبيق مزبور كسر خواهد شد.
ماده ۷-ساير مواردي كه دراين دستورالعمل ذكر نشده عينا مطابق مقررات حاكم بر مشمولان ماده (۱) قانون و با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور قابل اجراست.
معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي