دستورالعمل حریم فضای سبز

ابلاغ دستورالعمل اجرائی حریم فضای سبز حاشیه بزرگراهها.

نظر به اينکه کميسيون ماده پنج طي بند يک صورتجلسه شماره ۲۳۱ تصميم جديدي در خصوص حريم فضاي سبز مجاور بزرگراهها و شريانهاي اصلي اتخاذ و مواردي از صورتجلسات قبلي (بند ۲ صورتجلسه شماره ۱۵۹ و بند يک صورتجلسه شماره ۱۶۴ و بند ۷ صورتجلسه ۲۱۳) کميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري) را اصلاح نموده است ، لذا دستورالعمل اجرايي مصوبه جديد پيرو نامه شماره ۱۱۴/۸۹۴۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۰۱ دبيرخانه کميسيون ماده پنج به شرح ذيل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي گردد :

بنـد ۱ : کليه اراضي باير و باغات که طول ضلع مشرف به خيابان ۴۵ متري و تقاطع آنها (اعم از شرياني درجه يک و دو ، طبق نقشه ۱/۶۰۰۰۰ ارائه شده توسط سازمان ترافيک و همچنين ساير خيابانهاي ۴۵ متري منعکس در طرحهاي تفصيلي) ۲۰۰ مترو کمتر باشد مشمول طرح حريم فضاي سبز نبوده و مقتضي است مناطق مربوطه، در خصوص اين دسته از اراضي اعم از يک پلاک يا چند پلاک طبق ضوابط و مقررات و با کاربري ملاک عمل طرح تفصيلي اقدام نمايند.

مگر درمواردي استثنايي که محدوده اي از نظر شيب و دسترسي و موقعيت براي احداث ساختمان در لبه خيابان ۴۵ متري مناسب نباشد که لازم است اين موارد با ذکر دلايل توجيهي از طرف منطقه ذيربط به دبيرخانه کميسيون ارجاع، و دبيرخانه پس از بررسي عنداللزوم مورد را جهت اتخاذ تصميم در کميسيون ماده پنج مطرح خواهد نمود. بديهي است کليه اراضي باير و باغات و مزارعي که ضلع مشرف به خيابان ۴۵ متري آنها از ۲۰۰ متر ( اعم ازيک پلاک يا چند پلاک ) بيشتر باشند مشمول حريم فضاي سبز خواهند بود.

بنــد ۲ : کليه اراضي باير و باغات مشتمل بر يک يا چند پلاک مشرف به اتوبانها و آزادراهها و تقاطع آنها (مطابق نقشه ۱/۶۰۰۰۰ ارائه شده توسط سازمان ترافيک) مشمول حريم فضاي سبز بوده و ساختمانهاي موجود داراي مجوز قانوني يا مواردي که قبل از اين مصوبه احداث گرديده و مورد تائيد مراجع ذيصلاح قرار گرفته و يا خواهند گرفت از اين طرح مستثني هستند در مواردي خاص که قطعه زميني با مساحت محدود در بين ساختمانهاي موجود، محصور و کارايي فضاي سبز را نداشته باشد، با بررسي و تشخيص شهرداري منطقه موضوع به دبيرخانه کميسيون اعلام مي گردد تا عندالزوم به صورت موردي در کميسيون مطرح شود.

تبصـــره يک :

منظور از حريم فضاي سبز ايجاد باندي از لبه انتهايي پوسته طرح به عمق حداقل ۱۰ متر و تا انتهاي پلاک ثبتي و حداکثر ۳۰ متر خواهد بود و پوسته خيابانهاي دوازده متري يا ده متري و يا هشت متري که درطرح تفصيلي به موازات پوسته بزرگراه ترسيم شده بعنوان لبه انتهائي پوسته طرح محسوب مي گردد .

تبصـــره دو :

ملاک تشخيص باغات و مزارع، ضوابط و مقررات جاري خواهد بود.

تبصـــره سـه :

کليه مصوبات موردي شوراي طرح و بررسي و کميسيون ماده پنج و همچنين آن دسته از اراضي که توسط شهرداري بعنوان معوض واگذار گرديده از شمول بند يک و دو مستثني بوده و در کاربريهاي خدماتي و عمومي مصوب که هنوز احداث بنايي در آنها به عمل نيامده و يا پروانه اخذ ننموده اند رعايت حداقل ۱۰ متر فضاي سبز الزامي است (اعم از اينکه مجاور خيابان ۴۵ متري، و يا اتوبان، واقع شده باشند).

تبصـــره چهــار :
در مواردي کـه طرح فضاي سبز کنـار بزرگراه با توجه به مراتب فوق مـلاک عمل است و خط طرح به محل تقاطع رسيده است در تقاطع بزرگراه مورد نظر با گــذرهاي با عرض کمتر از ۴۵ متر پوسته طرح فضاي سبز بموازات پوسته لبه انتهائي طرح ادامه و از تقاطع عبور ميکند و در تقاطع بزرگراه مورد نظر با بزرگراه شرياني، پوسته طرح فضاي سبز بموازات پخ تقاطع ادامه و به خط طرح فضاي سبز بزرگراه دوم متصل ميگردد.
تبصـــره پنج :
در موارديکه عمق پلاک واقع در طرح فضاي سبز کمتر از ده متر باشد مي بايست تا تامين عرض ده متر از پلاک بعدي اصلاحي اخذ شود.
تبصـــره شش :
تامين فضاي سبز کنار بزرگراه در خصوص شبکه هاي ۴۵ متري و بيشتر که با طرح مجتمع هاي مسکوني برخورد دارد و از ميان آنها عبور مي نمايد الزامي است. بديهي است در صورتيکه شبکه مزبور از مجاور مجتمع عبور نمايد بر اساس ساير مفاد اين دستورالعمل اقدام گردد.
تبصره هفت :
املاک و باغاتي که داراي مستحدثات قديمي (قبل از سال ۴۹) بوده و يا با مجوز در آنها احداث بنا شده و مساحت زيربناي ساختمان موجود آن کمتر از ده درصد مساحت زمين باشد از نظر اين مصوبه اراضي باير يا باغ محسوب و مشمول طرح فصاي سبز ميشوند.
بنـــد ۳ :
بزرگراه شهيد چمران و نواب و ساير خيابانهائي که از نظر تعيين حريم فضاي سبز داراي ضوابط و مصوبات خاص خود هستند ، از صورتجلسه مذکور و اين دستورالعمل مستثني مي باشند.
بنـــد ۴ :
کليه فضاهاي سبز موجود در بر خيابانهاي ۴۵ متري و بيشتر که قبلا” شکل گرفته و در محل موجود ميباشند و فاقد مصوبه موردي شوراي طرح و بررسي و کميسيون ماده پنج هستند بايستي کماکان بصورت فضاي سبز باقي بمانند و بطور موردي جهت تغيير کاربري به کميسيون ارائه شوند. ضمنا” پروانه هاي صادره براساس ضوابط قبلي نيز کماکان ملاک عمل هستند و در صورت بروز مشکلي خاص موضوع قابل طرح در کميسيون خواهد بود.