دستور جلوگيری ساخت و ساز

دستورات و تاکيدات و انجام وظايف ذاتي شهرداري با قاطعيت و جديت تمام نسبت به جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز.

با عنايت به دستورات و تاکيدات قبلي و نظر به انجام وظايف جاري و ذاتي شهرداري ها، ضروري است با قاطعيت و جديت تمام نسبت به جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز اقدام نموده و همکاران محترم با درايت و هوشمندي کامل مراقب سوء استفاده عناصر فرصت طلب و سودجو باشند.