ارسال گزارش به مهندس ناظر

در صورت ارجاع پرونده به کميسيون ماده صد قبل از حذف پرونده و تا تحويل به مالکين تصوير کليه گزارشات مهندس ناظر و مامور بازديد به مامور ناظر ارسال گردد.

احتراما نظر به اينکه شهرداري آن منطقه پس از صدور گواهي پايانکار کليه مدارک مربوطه را پس از انجام تشريفات لازم حذف مي نمايد و در نتيجه استعلامهاي قسمت امور مهندسين ناظر در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي مهندسين بي پاسخ مي ماند.

لذا خواهشمند است دستور فرمائيد ترتيبي اتخاذ گردد تا در صورت ارجاع پرونده ملک به کميسيون هاي ماده صد قبل از حذف پرونده و تا تحويل آن به مالکين تصوير کليه گزارشات مهندس ناظر و مامور بازديد ورونوشت فرمهاي خلاف و آراء ماده صد به امور مهندسين ناظر ارسال گردد.