طرح اراضی عباس آباد

در خصوص طرح جامع اراضی عباس آباد

احتراماً به استحضار مي رساند شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳ خود درخصوص طرح جامع اراضي عباس آباد در تاريخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ ضمن تاييد کليات طرح مصوب قبلي، سند راهبردي و چارچوب ضوابط و مقررات طرح را بررسي و با تاکيد بر موارد ذيل مورد تصويب قرار داد :

۱- حفظ و ارتقاء کيفيت زيست محيطي، اجتماعي و عملکردي اراضي عباس آباد به عنوان ميراث طبيعي و ثروت ملي در شهر تهران.

۲- حفظ محيط طبيعي و زيبايي هاي ريخت شناسي اراضي عباس آباد و تخصيص پهنه هاي اصلي اين اراضي به فضاي سبز و باز عمومي.

۳- ايفاي نقش اراضي عباس آباد، به عنوان مرکز اجتماعي و فرهنگي شهر تهران در مقياس ملي و بين المللي با حداقل ساخت و ساز ممکن و ضروري.

۴- هرگونه برنامه ريزي و طراحي در اراضي عباس آباد منطبق بر نقشه هاي پيوست اين مصوبه و با تاکيد بر رعايت معماري و شهرسازي ايران – اسلامي است.

۵- تاکيد بر اعمال مالکيت عمومي واحد بر کل اراضي عباس آباد و تعيين سطح اشغال و تراکم ساختماني در اين اراضي بر اساس جدول پيوست اين مصوبه.

۶- اعمال مديريت واحد در طرح مصوب برنامه ريزي هاي اجرايي يکپارچه براي کل اراضي عباس آباد به عنوان يک مجموعه واحد.

۷- در ارتباط با بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اراضي مصلا جزء لاينفک اراضي عباس آباد بوده لذا در ارتباط و به صورت يکپارچه با ساير اراضي، برنامه ريزي، طراحي و بهره برداري شده و سطح زيربناي مصلا حدود ۱۵ درصد سطح اشغال و ۳۰ درصد تراکم ساختماني در محدوده عرصه طرح مصلا خواهد بود.
۸- در ارتباط با بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۳ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايرا مفاد صورتجلسه في مابين نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي شهرداري تهران و مشاور تهيه کننده طرح در خصوص تعيين تکليف ساختمانهاي تمام شده و نيمه تمام و کاربري آنها مورد تاييد شوراي عالي قرار گرفت.
۹- تاکيد بر پيش بيني دسترسي بزرگراههاي شهيد همت، رسالت و شهيد حقاني.
۱۰- تاکيد بر حفظ يايت پدافند عامل دفاعي تهران و دسترسي سهل الوصول و تردد آن.
۱۱- تاکيد بر رعايت اصول پدافند غير عامل با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
اين سند همراه با راهبردها، طرح و ضوابط و مقررات مصوب آن به عنوان جزئي از طرح جامع جديد تهران تلقي و در سند يکپارچه طرح جامع تهران لحاظ خواهد شد.