تبدیل نوع استفاده املاک

درخصوص توافقات اضافه تراکم تثبیت و یا تبدیل نوع استفاده املاک.

پيرو بخشنامه شماره ۱۱۴/۷۰۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۷ متضمن تاکيد بر عدم استفاده از عنوان «کميسيون ماده پنج» درخصوص توافقات اضافه تراکم تثبيت و يا تبديل نوع استفاده املاک اشعار ميدارد :

متاسفانه عليرغم مفاد صريح بخشنامه فوق برخي ازمناطق کماکان از عنوان «کميسيون ماده پنج» در موارد فوق الشرح استفاده مينمايند که اين امر خلاف و مورد اعتراض اعضاء محترم کميسيون مذکور ميباشد.

لذا مجددا رعايت مفاد بخشنامه فوق الذکر تاکيد ميشود. ضمنا جهت هماهنگي و انجام رويه همه مناطق شايسته است از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل صرفااز عنوان (کميسيون منتخب توافق) در کليه اوراق (از درخواست تا فيشهاي پرداخت وجه و ….) استفاده گردد.
ضمنا بمنظور هماهنگي بيشتر فرمهاي تيپ به همين منظور در دست تهيه است که متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
بديهيست مسئوليت اجراي دقيق موارد ممنوعه با شهرداران محترم مناطق خواهد بود.