تسهیلات شرکت های مشاور

درخصوص ایجاد تسهیلات برای شرکت های مشاور یا ساختمانی

شهرداري منطقه ۶

عطف به نامه شماره ۵۰۶/۱۲/۲۸۹۰۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۲ در خصوص ايجاد تسهيلات براي شرکتهاي مشاور يا ساختماني به اطلاع ميرساند :

بخشنامه شماره ۹۵۱/م۱۱۴/۱۱۲۷۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰۱۵ طي بخشنامه ۱۱۴/۲۵۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ تا پايان سال جاري و بخشنامه شماره ۵۵۰/م مورخ ۲۱-۱۰۱۳۷۳ طي بخشنامه ۹۸۱/م مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۳۰ از تاريخ صدور آن (۱۳۷۸/۰۹/۳۰) به مدت شش ماه تمديد گرديده است و نحوه وصول عوارض در هر يک از دستورالعملهاي مذکور مشخص شده است.
لذا خواهشمند است مقرر فرمائيد نسبت به موضوع با عنايت به دستورالعملهاي فوق و رعايت ساير ضوابط و مقررات جاري اقدام لازم معمول نمايند.ب/۱۱/۲۴